Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  32396  ม. 5/4  1  นายศุกลภัทร  ตรีเมฆ   พยาบาลน้อย  ห้องพยาบาล
 2  32430  ม. 5/4  2  นายณัฐธัญจ์  คฤหานนท์   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 3  32469  ม. 5/4  3  นายกีรติ  ขำน้ำคู้   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 4  32472  ม. 5/4  4  นายชินพัฒน์  จินเจา   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 5  32473  ม. 5/4  5  นายณภัทร  มณฑล   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 6  32510  ม. 5/4  6  นายฐปนรรฆ์  ภูมิอมร   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 7  32520  ม. 5/4  7  นายวิทวัส  เจริญดี   บรรณารักษ์น้ออย  ศูนย์วิทยบริการ
 8  32550  ม. 5/4  8  นายจตุภัทร  ทศคุย   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 9  32603  ม. 5/4  9  นายสหบดินทร์  สุวรรณหงษ์   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 10  33475  ม. 5/4  10  นายพีรวิชญ์  เคนน้ำเที่ยง   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 11  34825  ม. 5/4  11  นายเชตะวัน  อรุณศรี   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 12  34827  ม. 5/4  12  นายอธิชนม์  สุดสายเนตร   ไลน์แดนซ์ ลีลาศ (Line Danc)  ห้องปฏิบัติทักษะ (217)
 13  32455  ม. 5/4  13  นางสาวภรณ์ทิพย์  จันทร์เจ้า   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 14  32466  ม. 5/4  14  นางสาวอริสา  หรบรรพ์   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 15  32484  ม. 5/4  15  นางสาวกชกร  ทวยประเสริฐ   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 16  32501  ม. 5/4  16  นางสาวรุ่งตะวัน  ประสงค์ทรัพย์   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 17  32525  ม. 5/4  17  นางสาวกฤติยาณี  จำปาดี   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 18  32533  ม. 5/4  18  นางสาวนริศรา  แสงทอง   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 19  32535  ม. 5/4  19  นางสาวบุษกร  งามพรม   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 20  32566  ม. 5/4  20  นางสาวจารุภา  สุขเพ็ชร   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 21  32580  ม. 5/4  21  นางสาวพิมพ์ชนก  เตวิชา   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 22  32587  ม. 5/4  22  นางสาวอรวรรณ  เปรือรัมย์   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 23  32606  ม. 5/4  23  นางสาวชนิศา  จริงประโคน   คำคม  122
 24  32617  ม. 5/4  24  นางสาวเพ็ญพรรณ  การนอก   พยาบาลน้อย  ห้องพยาบาล
 25  32624  ม. 5/4  25  นางสาวสุธิดา  ค้าขึ้น   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5
 26  32648  ม. 5/4  26  นางสาวกสิณา  ชินบุญ   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 27  32687  ม. 5/4  27  นางสาวกัญญาณัฐ  เวียงอินทร์   Chemistry แสนสนุก  อาคาร 5 ชั้น 3
 28  32700  ม. 5/4  28  นางสาวศตรัสมี  นาคะพงษ์   พยาบาลน้อย  ห้องพยาบาล
 29  34828  ม. 5/4  29  นางสาวจีรภิญญา  ค่ากระโทก   ดาราศาสตร์  ห้องดาราศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2
 30  34829  ม. 5/4  30  นางสาวณัฐธิดา  กักโห้   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 31  34830  ม. 5/4  31  นางสาวณัฐริดา  รักหอม   คำคม  122
 32  34831  ม. 5/4  32  นางสาวนันท์นภัส  ประดับวงศ์   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 33  34832  ม. 5/4  33  นางสาวนิชาภา  มิตรเจริญ   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 34  34833  ม. 5/4  34  นางสาวนิศามณี  สีธูป   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 35  34834  ม. 5/4  35  นางสาวเนตรนภา  ศรีน้อย   คำคม  122
 36  34835  ม. 5/4  36  นางสาวปณิตา  สุภาพ   ดาราศาสตร์  ห้องดาราศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น 2
 37  34836  ม. 5/4  37  นางสาวปริยาพร  โสมวงค์   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 38  34837  ม. 5/4  38  นางสาววิมลรัตน์  ปุลาถาเน   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 39  34838  ม. 5/4  39  นางสาวศศิกานต์  จำปาสาร   พยาบาลน้อย  ห้องพยาบาล