Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  32308  ม. 5/5  1  นายกวินทรา  จันทะลาสา   โครงงานชีววิทยา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 2  32394  ม. 5/5  2  นายภาณุพันธ์  อินธิ   Com E-Sport  424
 3  32468  ม. 5/5  3  นายกฤษฎา  ประยงค์   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 4  32471  ม. 5/5  4  นายชนวีร์  บานฤทัย   อักษรพาเพลิน  ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
 5  32519  ม. 5/5  5  นายวรรณรัตน์  ปุรารัมย์   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 6  32521  ม. 5/5  6  นายศักดิ์ดา  วงศาวิเศษ   อักษรพาเพลิน  ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
 7  32522  ม. 5/5  7  นายสิรภพ  กาญจนะ   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 8  32549  ม. 5/5  8  นายกฤษฎา  สัญจร   อักษรพาเพลิน  ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
 9  32551  ม. 5/5  9  นายณัฐวัตร  รักสัตย์   อักษรพาเพลิน  ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
 10  32592  ม. 5/5  10  นายณัฏฐ์ภูดิศ  สินธับสาร   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 11  32602  ม. 5/5  11  นายศุภกร  จีนจิ้งหรีด   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 12  32633  ม. 5/5  12  นายนครินทร์  ด่านขุนทด   อักษรพาเพลิน  ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
 13  34839  ม. 5/5  13  นายแทนคุณ  ยุ่งทอง   โครงงานชีววิทยา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 14  34840  ม. 5/5  14  นายนราวิชญ์  ศรชัย   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 15  34841  ม. 5/5  15  นายปฏิพล  พรมวัง   โครงงานชีววิทยา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 16  34842  ม. 5/5  16  นายพลกฤต  หอยสังข์   โครงงานชีววิทยา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 17  34843  ม. 5/5  17  นายรัชชานนท์  ปามะโน   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 18  32372  ม. 5/5  18  นางสาวนิภาพร  เฉิดฉาย   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5
 19  32453  ม. 5/5  19  นางสาวปิ่นอนงค์  ละเอียด   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5
 20  32490  ม. 5/5  20  นางสาวจิรภา  ศรีษะแกะ   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5
 21  32526  ม. 5/5  21  นางสาวจันธิมา  บวมขุนทด   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 22  32569  ม. 5/5  22  นางสาวจีระนันท์  โคจอน   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 23  32570  ม. 5/5  23  นางสาวฐิติกานต์  ตุ่มคำอู่   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5
 24  32577  ม. 5/5  24  นางสาวปานฤทัย  คำริส   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5
 25  32608  ม. 5/5  25  นางสาวฐิติมาภรณ์  บุญรัตน์   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 26  32611  ม. 5/5  26  นางสาวนันทรัตน์  ภู่ห้อย   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5
 27  32620  ม. 5/5  27  นางสาวลินดา  พึ่งประสพ   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5
 28  32651  ม. 5/5  28  นางสาวฐิติยา  หุ่นเภตรา   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5
 29  32665  ม. 5/5  29  นางสาวสุชานาถ  นานาชาติ   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5
 30  32728  ม. 5/5  30  นางสาวกรกนก  วิทย์ศลาพงษ์   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5
 31  32743  ม. 5/5  31  นางสาววีรวรรณ  พระบุราณเมือง   รักธรรมชาติ  หน้าอาคาร 5
 32  32744  ม. 5/5  32  นางสาวศิริญาภรณ์  โม้คำ   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5
 33  34844  ม. 5/5  33  นางสาวจิราวดี  หาญนิยม   ของเล่นฟิสิกส์  อาคาร 5 ชั้น 4
 34  34845  ม. 5/5  34  นางสาวชนัญชิดา  บึงไกร   โครงงานชีววิทยา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 35  34846  ม. 5/5  35  นางสาวธัญชนก  เจริญพันธ์   โครงงานชีววิทยา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 36  34847  ม. 5/5  36  นางสาวพรนภา  นิลพาทย์   โครงงานชีววิทยา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 37  34848  ม. 5/5  37  นางสาวมณีเนตร  สุวรรณศรี   ของเล่นฟิสิกส์  อาคาร 5 ชั้น 4
 38  34849  ม. 5/5  38  นางสาวศญามนต์  เพชรประไพ   รักธรรมชาติ  หน้าอาคาร 5
 39  34850  ม. 5/5  39  นางสาวศรัณย์พร  ฉิมงาม   รักการอ่าน  ห้องสมุด
 40  34851  ม. 5/5  40  นางสาวสฤตกมล  พันละวัน   รูบิค  หน้าอาคาร4