Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  32435  ม. 5/6  1  นายรพีภัทร  อินวันนา   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 2  32476  ม. 5/6  2  นายปิยพงษ์  โคษา   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 3  32482  ม. 5/6  3  นายสหัสวรรษณ์  สีเหลื่อม   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 4  32509  ม. 5/6  4  นายจิราเมธ  คงสืบชาติ   กีฬาเซปักตะกร้อ  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
 5  32554  ม. 5/6  5  นายนรากร  สัญจร   กีฬาฟุตบอล  สนามฟุตบอล
 6  32558  ม. 5/6  6  นายวัชรพงศ์  พัวพันธ์   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 7  32595  ม. 5/6  7  นายธิมานนท์  ศิริถาวรวงศ์   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 8  32639  ม. 5/6  8  นายรัชชานนท์  อับปะมะโต   ประชาสัมพันธ์  ห้องประชาสัมพันธ์
 9  32640  ม. 5/6  9  นายรัฐศาสตร์  เฉื่อยฉ่ำ   กีฬาเซปักตะกร้อ  สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
 10  34852  ม. 5/6  10  นายกฤษณะพงษ์  หญิงสำโรง   รักธรรมชาติ  หน้าอาคาร 5
 11  34853  ม. 5/6  11  นายชัชวาล  รื่นเริง   รักธรรมชาติ  หน้าอาคาร 5
 12  34854  ม. 5/6  12  นายสุวัฒนา  พาลี   ของเล่นฟิสิกส์  อาคาร 5 ชั้น 4
 13  34924  ม. 5/6  13  นายรัชชานนท์  สเปนซ์   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 14  32377  ม. 5/6  14  นางสาวปิยดา  มัครมย์   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 15  32456  ม. 5/6  15  นางสาวภัทรนันท์  ฉิมกุล   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 16  32465  ม. 5/6  16  นางสาวอภิชญา  บำเพ็ญบุญ   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 17  32487  ม. 5/6  17  นางสาวกิตติมาภรณ์  จันทร์วิเศษ   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 18  32503  ม. 5/6  18  นางสาวสิริปิยา  ศรีผักแว่น   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 19  32529  ม. 5/6  19  นางสาวณัฏฐณิชา  เสือโคร่ง   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 20  32547  ม. 5/6  20  นางสาวอรุณี  จำพร   รักธรรมชาติ  หน้าอาคาร 5
 21  32571  ม. 5/6  21  นางสาวทิติกานต์  เหลวกูล   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 22  32581  ม. 5/6  22  นางสาวพิมลวรรณ  จันทร์แจ่มภพ   รักษ์โรงเรียน  อาคาร 2
 23  32622  ม. 5/6  23  นางสาววนิศรา  ประกอบกัน   รักธรรมชาติ  หน้าอาคาร 5
 24  32625  ม. 5/6  24  นางสาวหทัยรัตน์  แก่กล้า   รักธรรมชาติ  หน้าอาคาร 5
 25  32661  ม. 5/6  25  นางสาวรัตนาวดี  เนาวรัตน์   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 26  32662  ม. 5/6  26  นางสาววรรณพร  ลือลั่น   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5
 27  32663  ม. 5/6  27  นางสาววรัทยา  ฉิมพาลี   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 28  32689  ม. 5/6  28  นางสาวชัชฎาภรณ์  คำกองแก้ว   Chemistry แสนสนุก  อาคาร 5 ชั้น 3
 29  32690  ม. 5/6  29  นางสาวญาดา  หวีเกษ   Chemistry แสนสนุก  อาคาร 5 ชั้น 3
 30  32698  ม. 5/6  30  นางสาวริสา  แล่เฉอะ   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 31  32703  ม. 5/6  31  นางสาวสิริญา  ศรีเตชะ   ของเล่นฟิสิกส์  อาคาร 5 ชั้น 4
 32  34855  ม. 5/6  32  นางสาวจิรัชยา  โสวาที   ปริศนาคำทาย  125
 33  34856  ม. 5/6  33  นางสาวชนัญชิดา  ชาญป้อม   ปริศนาคำทาย  125
 34  34857  ม. 5/6  34  นางสาวชนากานต์  คร่ำทอง   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 35  34858  ม. 5/6  35  นางสาวชิดชนก  สาธุรัมย์   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 36  34859  ม. 5/6  36  นางสาวฐานิดา  บาริศรี   Chemistry แสนสนุก  อาคาร 5 ชั้น 3
 37  34860  ม. 5/6  37  นางสาวฐาปนี  ก้อนมณี   รักธรรมชาติ  หน้าอาคาร 5
 38  34861  ม. 5/6  38  นางสาวปิยวรรณ  ฉิมมาลี   Chemistry แสนสนุก  อาคาร 5 ชั้น 3
 39  34863  ม. 5/6  39  นางสาววรินทร  สุขสบาย   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 40  34864  ม. 5/6  40  นางสาวอลิสา  ภูครองหิน   รักธรรมชาติ  หน้าอาคาร 5