Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  32548  ม. 5/8  1  นายกรกฎ  นาคปทุมมา   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 2  32555  ม. 5/8  2  นายพีรชัย  นวลดี   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 3  32564  ม. 5/8  3  นายสิทธิศักดิ์  แก้ววิจิตร   กรีฑา  สนามกรีฑา
 4  32594  ม. 5/8  4  นายธนากร  เต้นปักษี   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 5  32636  ม. 5/8  5  นายพิเชษฐ์ชัย  ฉิมกูล   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 6  32680  ม. 5/8  6  นายบุญฤทธิ์  จินดามาศ   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 7  32715  ม. 5/8  7  นายปณวัฒน์  เนาวบุตร   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 8  32721  ม. 5/8  8  นายศุภกร  ปั้นมี   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 9  32725  ม. 5/8  9  นายสุทธิพงศ์  สุขรินทร์   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 10  32752  ม. 5/8  10  นายดวงตะวัน  จีนกูล   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 11  32765  ม. 5/8  11  นายอภิศักดิ์  ทินารัมย์   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 12  34210  ม. 5/8  12  นายรุ่งเกียรติ  เทอดรัตนเกียรติ   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 13  34884  ม. 5/8  13  นายภาณุวัตร  หลอดทอง   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 14  34885  ม. 5/8  14  นายวิศรุต  นาคีสังข์   รักษาดินแดน ปี 2  สนามกีฬา
 15  32447  ม. 5/8  15  นางสาวฐิติวรดา  ตระกูลฤกษ์   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 16  32488  ม. 5/8  16  นางสาวกัญญ์ณณัฐ  แขตสันเทียะ   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 17  32573  ม. 5/8  17  นางสาวธีระพร  วิหกเหิน   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  อาคาร 5
 18  32579  ม. 5/8  18  นางสาวพรหมพร  ทิพย์โภชน์   ไม้ดอกไม้ประดับ  ศูนย์เกษตรกรรม
 19  32605  ม. 5/8  19  นางสาวกนกวรรณ  ประเสริฐ   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 20  32613  ม. 5/8  20  นางสาวปทิตตา  ขันทะจันทร์   อัปสราพาเพลิน  631
 21  32647  ม. 5/8  21  นางสาวกรรณิกา  ขนวน   ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  อุตสาหกรรม 2
 22  32653  ม. 5/8  22  นางสาวณัฐวดี  โนงระฆัง   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 23  32688  ม. 5/8  23  นางสาวจันทร์ธิดาพร  นนทา   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 24  32693  ม. 5/8  24  นางสาวธิดารัตน์  มาประจวบ   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 25  32702  ม. 5/8  25  นางสาวศิริญญาพร  อุ่นวงค์   อัปสราพาเพลิน  631
 26  32730  ม. 5/8  26  นางสาวเกณิกา  ดีสวัสดิ์   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 27  32734  ม. 5/8  27  นางสาวญาดารัตน์  สุวรรณ   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 28  32736  ม. 5/8  28  นางสาวปวีณา  ตรีโอษฐ์   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 29  32747  ม. 5/8  29  นางสาวอุษณี  สินปรุ   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 30  32773  ม. 5/8  30  นางสาวธวัลลักษณ์  ศรีผดุง   เคมีศึกษา  ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต อาคาร 5 ชั้น 2
 31  32774  ม. 5/8  31  นางสาวธัญธิตา  อร่าม   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 32  32777  ม. 5/8  32  นางสาวณัฐนันท์  นุชสาย   เคมีศึกษา  ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต อาคาร 5 ชั้น 2
 33  34886  ม. 5/8  33  นางสาวกานต์สิรี  สนตะเถร   ครอสเวิร์ด  ห้องสมุด
 34  34887  ม. 5/8  34  นางสาวณัฐธิชา  เพชรกลั่น   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 35  34888  ม. 5/8  35  นางสาวทอฝัน  ดวงนิล   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 36  34889  ม. 5/8  36  นางสาวศรุตา  สิงห์กระโทก   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 37  35621  ม. 5/8  37  นายอิสระ  เมืองสันเทียะ   ยุวพุทธ  ห้องจริยศึกษา
 38  35671  ม. 5/8  38  นางสาวภวรรณตรี  อบอุ่น   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 39  35672  ม. 5/8  39  นางสาวศิรประภา  ทัศนะ   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 40  35673  ม. 5/8  40  นางสาวพิมพ์ลภัส  พวงไธสง   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง