Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  31740  ม. 6/1  1  นายศุภากร  เดชดำรงวิเศษ   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 2  31869  ม. 6/1  2  นายธวัชชัย  แมลงผึ้ง   ปริศนาคำทาย  125
 3  31908  ม. 6/1  3  นายเจนหัสดินทร์  สงฆ์นางรอง   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 4  31911  ม. 6/1  4  นายฐิติพงษ์  จันทะคาด   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 5  31914  ม. 6/1  5  นายพงศกร  ทั่งทอง   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 6  31950  ม. 6/1  6  นายกิตติพงศ์  กำเพ็ชร   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 7  32008  ม. 6/1  7  นายสรธัช  สรศิริ   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 8  34083  ม. 6/1  8  นายพงศกร  เรืองไพศาล   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 9  34084  ม. 6/1  9  นายภาคภูมิ  อินละออ   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 10  34085  ม. 6/1  10  นายอภินันต์  ศรีณรงค์   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 11  31659  ม. 6/1  11  นางสาวกมลชนก  เเก้วยงกฎ   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 12  31797  ม. 6/1  12  นางสาวชนินาถ  กุลสุวรรณ์   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 13  31802  ม. 6/1  13  นางสาวณัฐรินีย์  วงค์ษารี   ปริศนาคำทาย  125
 14  31887  ม. 6/1  14  นางสาวฐิตาภา  เหลาทอง   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 15  31891  ม. 6/1  15  นางสาวธันย์ชนก  เมฆเมฆินทร์   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 16  31899  ม. 6/1  16  นางสาววรารัตน์  หยิบส่วน   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 17  31900  ม. 6/1  17  นางสาววริศรา  สุขทองหลาง   smart cut clip  ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา
 18  31901  ม. 6/1  18  นางสาวศรัณญา  พรมชาติ   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 19  31932  ม. 6/1  19  นางสาวณัฐธิดา  จันทะวงค์   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 20  32017  ม. 6/1  20  นางสาวญาณิศา  อยู่สุข   พยาบาลน้อย  ห้องพยาบาล
 21  32029  ม. 6/1  21  นางสาวศศิญา  โสรัมย์   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 22  32053  ม. 6/1  22  นางสาวเกตน์สิรี  โพธิ์กลาง   เปตอง  สนามเปตอง
 23  32059  ม. 6/1  23  นางสาวณัฏฐณิชา  เชื้อสีดา   เปตอง  สนามเปตอง
 24  32065  ม. 6/1  24  นางสาวภูริชญา  แหร่มพงษา   เปตอง  สนามเปตอง
 25  32066  ม. 6/1  25  นางสาวเรืองชลกานต์  แซ่แต้   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 26  32067  ม. 6/1  26  นางสาวลลิตภัทร  ดิษฐ์ผักแว่น   เปตอง  สนามเปตอง
 27  32105  ม. 6/1  27  นางสาวเมธาวี  ชำนาญทาง   อักษรพาเพลิน  ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
 28  32111  ม. 6/1  28  นางสาวศิริลักษณ์  โสภากูล   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 29  32143  ม. 6/1  29  นางสาวชญาภา  บุญทวี   Math tricks  ซุ้มการเวกหน้าอาคาร 4
 30  34086  ม. 6/1  30  นางสาวกฤษณา  ภาษาสุข   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 31  34087  ม. 6/1  31  นางสาวกิตติญา  สออนรัมย์   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 32  34088  ม. 6/1  32  นางสาวกุ้งนาง  โตคีรี   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 33  34089  ม. 6/1  33  นางสาวฐิตารีย์  ธีรวัตรวรกุล   ปริศนาคำทาย  125
 34  34090  ม. 6/1  34  นางสาวณัฐพร  ชอบธรรม   Math tricks  ซุ้มการเวกหน้าอาคาร 4
 35  34091  ม. 6/1  35  นางสาวมณฑิรา  อ่อนน้อม   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 36  34092  ม. 6/1  36  นางสาววราภรณ์  แหวนนิล   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 37  34093  ม. 6/1  37  นางสาววีรญา  นาโควงค์   อักษรพาเพลิน  ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย
 38  34095  ม. 6/1  38  นางสาวโสภิตนภา  อาจมี   ปริศนาคำทาย  125
 39  34108  ม. 6/1  39  นางสาวรัชดาภรณ์  โชติรัมย์   smart cut clip  ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา
 40  34925  ม. 6/1  40  นางสาววรรธณา  วัฒนกูล   อักษรพาเพลิน  ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย