Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  31649  ม. 6/10  1  นายฐานิสร์  คลี่ภูษา   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 2  31691  ม. 6/10  2  นายพฤทธิพงษ์  งวงช้าง   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 3  31694  ม. 6/10  3  นายภูมินทร์  พรมสาร   คณิตคิดสนุก  หน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 4  31696  ม. 6/10  4  นายรัฐกร  เทพารักษ์   คณิตคิดสนุก  หน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 5  31702  ม. 6/10  5  นายอนุภัทร  คงเป็นนิจ   ปริศนาคำทาย  125
 6  31738  ม. 6/10  6  นายภูมิภัทร  ดีเกษม   โครงงานชีววิทยา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 7  31742  ม. 6/10  7  นายอนาวิน  สุราวุธ   รักษ์วิทย์  531
 8  31774  ม. 6/10  8  นายขจรยศ  ตู่กระโทก   คณิตคิดสนุก  หน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 9  31776  ม. 6/10  9  นายเจษฎา  คีรีรมย์   โครงงานชีววิทยา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 10  31830  ม. 6/10  10  นายพลกฤต  ไกยราช   คณิตคิดสนุก  หน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 11  31864  ม. 6/10  11  นายชนาธิป  พิทักษ์สงคราม   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 12  34180  ม. 6/10  12  นายวีรเทพ  ผาสุข   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 13  34181  ม. 6/10  13  นายอรรถสาร  ทิพเนตร   คณิตคิดสนุก  หน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 14  31663  ม. 6/10  14  นางสาวณัฏฏปภัส  เกิดประโคน   รูบิค  หน้าอาคาร4
 15  31703  ม. 6/10  15  นางสาวกัญญ์วรา  ทองมะเริง   คณิตคิดสนุก  หน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 16  31707  ม. 6/10  16  นางสาวจุฬาลักษณ์  มีศิริ   คณิตคิดสนุก  หน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 17  31712  ม. 6/10  17  นางสาวทิพย์สุดา  วงษาวิเศษ   สนุกกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  อาคาร 4
 18  31716  ม. 6/10  18  นางสาวนภัสชนก  ดวงดี   คณิตคิดสนุก  หน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 19  31717  ม. 6/10  19  นางสาวนิรมล  ชัยวารี   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 20  31726  ม. 6/10  20  นางสาวอรนิช  เกษรนวล   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 21  31762  ม. 6/10  21  นางสาวภุมวารี  สิมงาม   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 22  31763  ม. 6/10  22  นางสาวมนัชวี  ประสงค์   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 23  31767  ม. 6/10  23  นางสาวศุภสุตา  มีเชื้อ   Dancing  หน้าอาคาร 6
 24  31769  ม. 6/10  24  นางสาวสิรีธร  กุรัมย์   รูบิค  หน้าอาคาร4
 25  31792  ม. 6/10  25  นางสาวกรวรรณ  อันดี   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 26  31808  ม. 6/10  26  นางสาวพิชชาพร  เย็นกูล   โครงงานชีววิทยา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 27  31886  ม. 6/10  27  นางสาวชลวรรณ  ศิริสวัสดิ์   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 28  31936  ม. 6/10  28  นางสาวประภาพรรณ  สิงห์โตหิน   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 29  31984  ม. 6/10  29  นางสาวแพรวา  เวียงหฤทัย   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 30  34182  ม. 6/10  30  นางสาวนันทวีร์  มูลคำ   ร้องเพลงประสานเสียง  อาคาร 6
 31  34183  ม. 6/10  31  นางสาวเบญจมาศ  ศรีระชาติ   สนุกกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  อาคาร 4
 32  34184  ม. 6/10  32  นางสาวประพิมภรณ์  ไกรสุข   โครงงานชีววิทยา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 33  34185  ม. 6/10  33  นางสาวปาริชาติ  พิมพ์อักษร   โครงงานชีววิทยา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 34  34186  ม. 6/10  34  นางสาวศศิธร  พันธ์จันดี   คณิตคิดสนุก  หน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 35  34187  ม. 6/10  35  นางสาวศุภาวรรณ  แมลงผึ้ง   โครงงานชีววิทยา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 36  34188  ม. 6/10  36  นางสาวสุดารัตน์  นิเวชกูล   โครงงานชีววิทยา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์