Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  31686  ม. 6/11  1  นายนรภัทร  โพธิ์พุ่ม   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 2  31687  ม. 6/11  2  นายนวรัตน์  คงชัย   การรู้ดิจิทัล Digital Literacy  อาคาร 3
 3  31734  ม. 6/11  3  นายธีรภัทร  รักสัตย์   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 4  31735  ม. 6/11  4  นายปัณณวิชญ์  ทิพย์อักษร   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 5  31736  ม. 6/11  5  นายพิทักษ์พงศ์  อนุสิกข์วัฒนา   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 6  31777  ม. 6/11  6  นายญาณกวี  คุณรักษา   รักษ์วิทย์  531
 7  31783  ม. 6/11  7  นายวชิรวิชญ์  ชำนาญเนาว์   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 8  31786  ม. 6/11  8  นายไวทนานนท์  ไวยา   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 9  31787  ม. 6/11  9  นายสายหมอก  บุตรไทย   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 10  31788  ม. 6/11  10  นายสิรวิชญ์  สีดี   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 11  31819  ม. 6/11  11  นายจักริน  เทียนวรรณ   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 12  31862  ม. 6/11  12  นายจักรี  ดีศิริ   รักษ์วิทย์  531
 13  31873  ม. 6/11  13  นายพีระพัฒน์  ปีพันดุง   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 14  31880  ม. 6/11  14  นายเสกสรร  นามนุ   รักษ์วิทย์  531
 15  31882  ม. 6/11  15  นายอภิสิทธิ์  ศรีผักแว่น   รักษ์วิทย์  531
 16  31905  ม. 6/11  16  นายกฤชพล  ปุริมศักดิ์   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 17  31919  ม. 6/11  17  นายวัฒน์ชนก  อรชุม   รักษ์วิทย์  531
 18  31966  ม. 6/11  18  นายศุภวิชญ์  จอกกระโทก   การรู้ดิจิทัล Digital Literacy  อาคาร 3
 19  31990  ม. 6/11  19  นายกฤษณะ  ต๊ะกาบโค   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 20  34189  ม. 6/11  20  นายธนโชติ  ทิพย์อักษร   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 21  34190  ม. 6/11  21  นายอนิรุธ  ศรีพรม   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 22  31706  ม. 6/11  22  นางสาวขวัญข้าว  หาลากรณ์   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 23  31718  ม. 6/11  23  นางสาวนารีรัตน์  วันสูงเนิน   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 24  31745  ม. 6/11  24  นางสาวขวัญพร  ขำสิงห์   รักษ์วิทย์  531
 25  31749  ม. 6/11  25  นางสาวฉัตรฑริกา  ไชยช่วย   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 26  31750  ม. 6/11  26  นางสาวณภัทร  พัชนี   ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  224
 27  31751  ม. 6/11  27  นางสาวณัฐจิตกานต์  จูกูล   การรู้ดิจิทัล Digital Literacy  อาคาร 3
 28  31754  ม. 6/11  28  นางสาวนริศรา  ฉ่ำเย็นอุรา   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 29  31761  ม. 6/11  29  นางสาวภิญญดา  เพชรเลิศ   รักษ์วิทย์  531
 30  31765  ม. 6/11  30  นางสาววันวิสา  เฉียบแหลม   รักษ์วิทย์  531
 31  31770  ม. 6/11  31  นางสาวสุกัญญา  วงธิราช   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 32  31800  ม. 6/11  32  นางสาวณัชชา  อภัยจิตต์   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 33  31805  ม. 6/11  33  นางสาวนาเดีย  คิดอ่าน   การรู้ดิจิทัล Digital Literacy  อาคาร 3
 34  31810  ม. 6/11  34  นางสาวภัทรานิษฐ์  พรหมนัส   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 35  31815  ม. 6/11  35  นางสาววิไลลักษณ์  ขำเอนก   ธนาคารโรงเรียน  ธนาคารโรงเรียนนางรอง
 36  31843  ม. 6/11  36  นางสาวณัชชา  เส็งวจี   การรู้ดิจิทัล Digital Literacy  อาคาร 3
 37  31851  ม. 6/11  37  นางสาวพิมพ์ชนก  พาพาน   การรู้ดิจิทัล Digital Literacy  อาคาร 3
 38  31860  ม. 6/11  38  นางสาวสุกฤตา  ศรีระชาติ   การรู้ดิจิทัล Digital Literacy  อาคาร 3
 39  34191  ม. 6/11  39  นางสาวนิภาพร  สำรวจวงค์   การรู้ดิจิทัล Digital Literacy  อาคาร 3
 40  34192  ม. 6/11  40  นางสาวอติกานต์  วินสมัย   การรู้ดิจิทัล Digital Literacy  อาคาร 3