Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  31790  ม. 6/13  1  นายอิศรา  ละทารุณ   IEP ม.6  625
 2  31821  ม. 6/13  2  นายธนกฤต  หาญวารี   IEP ม.6  625
 3  31870  ม. 6/13  3  นายนฤสรณ์  ศรีชุม   IEP ม.6  625
 4  31874  ม. 6/13  4  นายโรจนินทร์  ธนโชติกิติพัฒน์   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 5  31906  ม. 6/13  5  นายจิรภัส  กมลมา   IEP ม.6  625
 6  31909  ม. 6/13  6  นายชัยนันท์  สัมพันธ์อภัย   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 7  31918  ม. 6/13  7  นายเมธวิน  เหลือสืบชาติ   IEP ม.6  625
 8  31922  ม. 6/13  8  นายศิริวัฒน์  อัตนโถ   IEP ม.6  625
 9  31951  ม. 6/13  9  นายคมชาญ  งามพิบูลย์วณิชย์   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 10  31954  ม. 6/13  10  นายธนโชติ  สถิตสุข   IEP ม.6  625
 11  31959  ม. 6/13  11  นายปลวัชร  ภักดีนรินทร์   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 12  31962  ม. 6/13  12  นายภัทรพงษ์  พันธ์ฉาย   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 13  31996  ม. 6/13  13  นายธนธัส  ธีระกุล   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 14  32006  ม. 6/13  14  นายศุภกฤต  สมัยกุล   IEP ม.6  625
 15  32010  ม. 6/13  15  นายโอสธี  ปัดถามัง   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 16  31748  ม. 6/13  16  นางสาวจิราพัชร  ทรงศรีรุ่งเรือง   IEP ม.6  625
 17  31759  ม. 6/13  17  นางสาวพาณิภัค  ปาลอนันต์กุล   IEP ม.6  625
 18  31772  ม. 6/13  18  นางสาวอทิตยา  เทพบำรุง   IEP ม.6  625
 19  31816  ม. 6/13  19  นางสาวศศินา  เทียนวรรณ   IEP ม.6  625
 20  31838  ม. 6/13  20  นางสาวกานต์วรี  สังข์อินทร์   IEP ม.6  625
 21  31888  ม. 6/13  21  นางสาวณฤทัย  จอกทอง   IEP ม.6  625
 22  31895  ม. 6/13  22  นางสาวภคพร  สุขเสริม   IEP ม.6  625
 23  31926  ม. 6/13  23  นางสาวจันทัปปภา  ละประโคน   IEP ม.6  625
 24  31933  ม. 6/13  24  นางสาวดาวิกา  ฐิกุลจันทร์   IEP ม.6  625
 25  31934  ม. 6/13  25  นางสาวนันธิตา  เมืองใจ   IEP ม.6  625
 26  32020  ม. 6/13  26  นางสาวณิชารีย์  ศรีสุขา   IEP ม.6  625
 27  32058  ม. 6/13  27  นางสาวฐิตาภา  ผลเจริญ   IEP ม.6  625
 28  34198  ม. 6/13  28  นางสาวณัชญาวี  มีภักดิ์   IEP ม.6  625
 29  34199  ม. 6/13  29  นางสาวนาตาลี  นุศิริหาญ   IEP ม.6  625
 30  34200  ม. 6/13  30  นางสาวนิมมานนรดี  เหมวัฒน์   IEP ม.6  625
 31  34202  ม. 6/13  31  นางสาวพรนิภา  ศิริสุวรรณ   IEP ม.6  625
 32  34203  ม. 6/13  32  นางสาวรัชนก  นิ่มหัตถา   IEP ม.6  625
 33  34204  ม. 6/13  33  นางสาวรุ่งธิดา  สินประเสริฐ   IEP ม.6  625
 34  34205  ม. 6/13  34  นางสาวศิรประภา  งาสันเทียะ   IEP ม.6  625