Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  31729  ม. 6/2  1  นายกิตติกร  นาวีสัมพันธ์   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 2  31730  ม. 6/2  2  นายจักรพรรดิ์  หวังดี   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 3  31825  ม. 6/2  3  นายธีระพล  พิลาแดง   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 4  31947  ม. 6/2  4  นายกฤตถกล  จันทร์สันเทียะ   Com E-Sport  424
 5  34096  ม. 6/2  5  นายจักรพรรดิ์  ชัยฤทธิ์   Com E-Sport  424
 6  34097  ม. 6/2  6  นายธนภัทร  แปลงอาวุธ   คน ค้น ข่าว  อาคาร 3
 7  34098  ม. 6/2  7  นายพงษ์รพี  โพธิ์นางรอง   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 8  31502  ม. 6/2  8  นางสาวลักษิกา  พิษจรูณ   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 9  31724  ม. 6/2  9  นางสาวสิริมนต์  วงษ์เฉลิมมัง   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 10  31804  ม. 6/2  10  นางสาวนัยน์ปพร  พิมพาวัฒนาสุข   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 11  31836  ม. 6/2  11  นางสาวกฤตธีรา  บังจันทร์   Photo diary  122
 12  31849  ม. 6/2  12  นางสาวปริญาณัฏฐ์  แก้วผลึก   รูบิค  หน้าอาคาร4
 13  31858  ม. 6/2  13  นางสาวสโรชา  สิทธิ   คน ค้น ข่าว  อาคาร 3
 14  31889  ม. 6/2  14  นางสาวธนภรณ์  เกตุชาติ   พยาบาลน้อย  ห้องพยาบาล
 15  31973  ม. 6/2  15  นางสาวณัฐธันยา  โพธิ์นางรอง   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 16  32026  ม. 6/2  16  นางสาวภิญญาพัชญ์  ชวาฤทธิ์   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 17  32054  ม. 6/2  17  นางสาวขวัญชนก  ภูมิจิตต์   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 18  32068  ม. 6/2  18  นางสาวศศิกานต์  เทพเดช   กฎหมายน่ารู้  อาคาร 3
 19  32098  ม. 6/2  19  นางสาวชนัญญ์ธนิษฐ์  โนนสันเทียะ   คน ค้น ข่าว  อาคาร 3
 20  32100  ม. 6/2  20  นางสาวดวงกมล  สุวรรณหงษ์   คอมพิวเตอร์  อาคาร 4
 21  32108  ม. 6/2  21  นางสาวลลิตวดี  ทองดี   คน ค้น ข่าว  อาคาร 3
 22  32110  ม. 6/2  22  นางสาววิไลวรรณ  สังข์สุขศรี   คอมพิวเตอร์  อาคาร 4
 23  32112  ม. 6/2  23  นางสาวสุกัญดา  ฉกรรจ์ศิลป์   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 24  32135  ม. 6/2  24  นางสาวกนิษฐรินทร์  ไกรฤกษ์   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 25  32141  ม. 6/2  25  นางสาวขัติยาภรณ์  ทองประภา   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 26  32142  ม. 6/2  26  นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีสร้อย   สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  ห้องสหกรณ์ อาคาร 5 ชั้นล่าง
 27  32146  ม. 6/2  27  นางสาวธนัชชา  ปริงหาดยาย   คอมพิวเตอร์  อาคาร 4
 28  32152  ม. 6/2  28  นางสาวแพรวา  พลับจ่างทอง   คอมพิวเตอร์  อาคาร 4
 29  34099  ม. 6/2  29  นางสาวกัญญาณัฐ  เหมวิหค   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 30  34100  ม. 6/2  30  นางสาวชฎาพร  สิงห์วงษ์   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 31  34101  ม. 6/2  31  นางสาวชุติกาญจน์  มีสอน   คน ค้น ข่าว  อาคาร 3
 32  34102  ม. 6/2  32  นางสาวณัฐฐินันท์  นิลรักษา   รูบิค  หน้าอาคาร4
 33  34103  ม. 6/2  33  นางสาวปรางค์วลัย  นุงกระโทก   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 34  34104  ม. 6/2  34  นางสาวปิยาพร  เพ็งบุญโสม   คน ค้น ข่าว  อาคาร 3
 35  34105  ม. 6/2  35  นางสาวพรนภา  เข็มมณี   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 36  34106  ม. 6/2  36  นางสาวพรพิมล  จีนเกิด   คน ค้น ข่าว  อาคาร 3
 37  34107  ม. 6/2  37  นางสาวภาณุมาส  วิเศษฤทธิ์   คน ค้น ข่าว  อาคาร 3
 38  34110  ม. 6/2  38  นางสาวสิรินยา  โชติประวิช   คำคม  122
 39  34915  ม. 6/2  39  นางสาวอุษา  อู๋ทรัพย์   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 40  34916  ม. 6/2  40  นางสาววัชราภรณ์  ทิศทะษะ   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422