Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  31778  ม. 6/5  1  นายฐิติกร  มหันตะ   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 2  31779  ม. 6/5  2  นายณรงค์ชัย  บุตรไทย   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 3  31818  ม. 6/5  3  นายกิตติพงศ์  บุรินทร์ประโคน   สวดมนต์แปล  อาคาร 3
 4  31866  ม. 6/5  4  นายชินพัฒน์  ลิ่มดิลกธรรม   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 5  31912  ม. 6/5  5  นายณัฏฐนันท์  มีแย้มภักดิ์   สวดมนต์แปล  อาคาร 3
 6  31915  ม. 6/5  6  นายพันธิน  สิงห์ทอง   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 7  31923  ม. 6/5  7  นายสุรัตนรัฐ  นาราช   สวดมนต์แปล  อาคาร 3
 8  31953  ม. 6/5  8  นายณัฐนันท์  หัสดินรัตน์   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 9  31965  ม. 6/5  9  นายศุภกร  สมานชาติ   ภาษาอังกฤษสุขใจ  อาคาร 6
 10  31999  ม. 6/5  10  นายพัทธดลย์  ใจกล้า   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 11  34133  ม. 6/5  11  นายจีรวุฒิ  แก้วสมุทร์   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 12  31680  ม. 6/5  12  นางสาวศุภาพิชญ์  กอปรกิตติสุข   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 13  31768  ม. 6/5  13  นางสาวสตยากาญจน์  อระชุน   กฎหมาย  อาคาร 3
 14  31845  ม. 6/5  14  นางสาวทิพย์ศิรี  สุขเกษม   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 15  31850  ม. 6/5  15  นางสาวพลอยชมพู  เจริญรัมย์   Dancing  หน้าอาคาร 6
 16  31893  ม. 6/5  16  นางสาวปานระพี  มั่งกูล   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 17  31902  ม. 6/5  17  นางสาวสมฤทัย  บุญรักษ์   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 18  31929  ม. 6/5  18  นางสาวชิติมา  ธีรสุวรรณ์   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 19  31930  ม. 6/5  19  นางสาวฐิติรัตน์  รุกขชาติ   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 20  31940  ม. 6/5  20  นางสาวสรัญญา  ขำเอนก   กฎหมาย  อาคาร 3
 21  31943  ม. 6/5  21  นางสาวอภิญญา  เพชรรัตน์   ส่งเสริมศิลปะการแสดงโรงเรียนนางรอง  ห้องนาฏศิลป์ (218)
 22  31946  ม. 6/5  22  นางสาวอิศราภรณ์  สงสาร   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 23  31970  ม. 6/5  23  นางสาวจิรนันท์  หมวดสันเทียะ   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 24  31980  ม. 6/5  24  นางสาวปัทมา  พุงกระโทก   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 25  31983  ม. 6/5  25  นางสาวพนิดา  โชคเกิด   ปริศนาคำทาย  125
 26  31985  ม. 6/5  26  นางสาววิมลณัฐ  ทาทอง   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 27  32018  ม. 6/5  27  นางสาวฐานิดา  ประสงค์เงิน   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 28  32021  ม. 6/5  28  นางสาวพรวนัส  ผลสมหวัง   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 29  32060  ม. 6/5  29  นางสาวณิชากานต์  นุชนารถ   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 30  32272  ม. 6/5  30  นางสาวภัทรธิดา  ทองขาว   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 31  34134  ม. 6/5  31  นางสาวนภัสวรรณ  จรรยา   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 32  34135  ม. 6/5  32  นางสาวน้ำหนาว  สิบโคกกรวด   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 33  34136  ม. 6/5  33  นางสาวปิยะฉัตร  นาคี   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 34  34138  ม. 6/5  34  นางสาวภคนางค์  กลิ่นหวล   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 35  34139  ม. 6/5  35  นางสาวมัทวัน  หงษ์เกียร์   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 36  34140  ม. 6/5  36  นางสาวรวีวรรณ  กองศักดิ์   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 37  34141  ม. 6/5  37  นางสาววัชราภรณ์  ชินคำ   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 38  34142  ม. 6/5  38  นางสาวสุภาภรณ์  เข็มบุบผา   เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  422
 39  34143  ม. 6/5  39  นางสาวอรจิรา  สุรเมธีมาณพ   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4