Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  31910  ม. 6/6  1  นายชัยโรจน์  แพร่งสุวรรณ์   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 2  31949  ม. 6/6  2  นายกิตติธัช  พัชนี   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 3  31952  ม. 6/6  3  นายเจษฎาพร  สุดสันเทียะ   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 4  32001  ม. 6/6  4  นายพุทธิพงศ์  อัตตะมุง   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 5  32035  ม. 6/6  5  นายณัฏฐกิตติ์  การะเกต   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 6  32051  ม. 6/6  6  นายอานุสิทธิ์  แสงเพชร   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 7  32082  ม. 6/6  7  นายณัฐพล  เครือตาแก้ว   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 8  32125  ม. 6/6  8  นายปิติพัฒน์  แวงดงบัง   วอลเลย์บอล  โดมอเนกประสงค์
 9  34144  ม. 6/6  9  นายพีรพัฒน์  อุทัยมา   ประชาสัมพันธ์  ห้องประชาสัมพันธ์
 10  31760  ม. 6/6  10  นางสาวพิชชาพร  คูเมือง   ศิลปะ  201
 11  31796  ม. 6/6  11  นางสาวชญานันท์  นิวาสรัมย์   วัดและประเมินผล  อาคาร 1
 12  31841  ม. 6/6  12  นางสาวชัชฎาภรณ์  โกฎกระโทก   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 13  31883  ม. 6/6  13  นางสาวกัญญารัตน์  กล้าเมืองกลาง   วัดและประเมินผล  อาคาร 1
 14  31894  ม. 6/6  14  นางสาวพิมพ์มาดา  เชื้อกลางธนวัชร์   วัดและประเมินผล  อาคาร 1
 15  31928  ม. 6/6  15  นางสาวชัญญานุช  เสาวโร   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 16  31937  ม. 6/6  16  นางสาวปัทมาภรณ์  ผลพรต   วัดและประเมินผล  อาคาร 1
 17  31974  ม. 6/6  17  นางสาวทิพย์สุดา  เย็นจอหอ   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 18  31981  ม. 6/6  18  นางสาวปาริชาติ  ทวีพูน   Dancing  หน้าอาคาร 6
 19  31987  ม. 6/6  19  นางสาวพิยดา  โล่ห์คำ   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 20  32019  ม. 6/6  20  นางสาวณัฐฐาวีรนุช  เดชพร   คำคม  122
 21  32024  ม. 6/6  21  นางสาวภัทรธิดา  นุ่นกลาง   กฎหมาย  อาคาร 3
 22  32057  ม. 6/6  22  นางสาวญาดาวดี  เรืองไพศาล   กฎหมาย  อาคาร 3
 23  32063  ม. 6/6  23  นางสาวปิยะนุช  พันธ์ศรี   ปริศนาคำทาย  125
 24  32101  ม. 6/6  24  นางสาวดวงหทัย  จันทร์ทอง   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 25  32115  ม. 6/6  25  นางสาวหทัยภัทร  ประดิษฐวงศ์   A-MATH ม.ปลาย  อาคาร 4
 26  32116  ม. 6/6  26  นางสาวอะชิตระยา  โคตุทา   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 27  32154  ม. 6/6  27  นางสาวรมิดา  เธียรวรรณ   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 28  32157  ม. 6/6  28  นางสาวศิริญากรณ์  แปลงไลย์   กฎหมาย  อาคาร 3
 29  34145  ม. 6/6  29  นางสาวกฤติยา  ดวงนิล   Dancing  หน้าอาคาร 6
 30  34146  ม. 6/6  30  นางสาวชนาภัทร  นาคนาคี   ปริศนาคำทาย  125
 31  34147  ม. 6/6  31  นางสาวธนภรณ์  สะอิ้งรัมย์   ปริศนาคำทาย  125
 32  34148  ม. 6/6  32  นางสาวปกีรนัม  อาญาเมือง   วัดและประเมินผล  อาคาร 1
 33  34149  ม. 6/6  33  นางสาวพลอยชยา  พลแสน   วัดและประเมินผล  อาคาร 1
 34  34150  ม. 6/6  34  นางสาวพิมพิศา  ป่าตุ้ม   Dancing  หน้าอาคาร 6
 35  34151  ม. 6/6  35  นางสาวภควดี  ชูชาติเชื้อ   ปริศนาคำทาย  125
 36  34152  ม. 6/6  36  นางสาวรัติญา  เย็นรัมย์   ประชาสัมพันธ์  ห้องประชาสัมพันธ์
 37  34153  ม. 6/6  37  นางสาววรรณิภา  สุขษา   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 38  34154  ม. 6/6  38  นางสาววาสนา  จัดงูเหลือม   กฎหมาย  อาคาร 3
 39  34155  ม. 6/6  39  นางสาวสุดารัตน์  พันธ์พล   เคมี  อาคาร 5