Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
กิจกรรมชุมนุม
ห้องเรียน
สถานะ
 1  31867  ม. 6/7  1  นายธนเดช  อุทธิรัมย์   Math tricks  ซุ้มการเวกหน้าอาคาร 4
 2  31913  ม. 6/7  2  นายพงศกร  นิ่มผักแว่น   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 3  31920  ม. 6/7  3  นายศรายุทธ  เทียนวรรณ   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 4  31968  ม. 6/7  4  นายอภิชัย  ชำนาญเนาว์   รักษาดินแดน ปี 3  สนามกีฬา
 5  31989  ม. 6/7  5  นายกฤตยชญ์  บุญสอน   เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  อาคาร 3
 6  32002  ม. 6/7  6  นายภัทรกร  ประสงค์   คำคม  122
 7  32046  ม. 6/7  7  นายยุทธพงษ์  มาตาชาติ   Math tricks  ซุ้มการเวกหน้าอาคาร 4
 8  32124  ม. 6/7  8  นายธีมากร  ทรายสุวรรณ   คน ค้น ข่าว  อาคาร 3
 9  34156  ม. 6/7  9  นายธนภัทร  นราพงษ์   Math tricks  ซุ้มการเวกหน้าอาคาร 4
 10  31814  ม. 6/7  10  นางสาวรุ่งทิวา  อภัยจิตร์   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 11  31848  ม. 6/7  11  นางสาวประกายกาญจน์  ไกรพะเนาว์   คน ค้น ข่าว  อาคาร 3
 12  31854  ม. 6/7  12  นางสาวมนัสวี  โยเหลา   Math tricks  ซุ้มการเวกหน้าอาคาร 4
 13  31857  ม. 6/7  13  นางสาวสตยากรณ์  อระชุน   กฎหมาย  อาคาร 3
 14  31890  ม. 6/7  14  นางสาวธนัญญา  สุขวงกฎ   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 15  31892  ม. 6/7  15  นางสาวปัทมาภรณ์  พัดทอง   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 16  31896  ม. 6/7  16  นางสาวมณฑกานต์  เสาวพันธ์   Math tricks  ซุ้มการเวกหน้าอาคาร 4
 17  31904  ม. 6/7  17  นางสาวอริศรา  ลายพยัคฆ์   เคมีศึกษา  ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต อาคาร 5 ชั้น 2
 18  31935  ม. 6/7  18  นางสาวปนัดดา  โสภากูล   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 19  31938  ม. 6/7  19  นางสาวพิจิตจินดา  รั่งกระโทก   เปตอง  สนามเปตอง
 20  31939  ม. 6/7  20  นางสาวรัษมา  ประวะโข   เปตอง  สนามเปตอง
 21  31941  ม. 6/7  21  นางสาวสิรีธร  สมัญญา   กฎหมาย  อาคาร 3
 22  31976  ม. 6/7  22  นางสาวนฤมล  บุรินรัมย์   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 23  31977  ม. 6/7  23  นางสาวปณิดา  พรหมศรี   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 24  31978  ม. 6/7  24  นางสาวปภาวินี  สิงห์ทอง   Math tricks  ซุ้มการเวกหน้าอาคาร 4
 25  31982  ม. 6/7  25  นางสาวปิยฉัตร  สุริยกานนท์   การ์ตูนคณิตศาสตร์  หน้าอาคาร 4
 26  31988  ม. 6/7  26  นางสาวอภิญญา  จีนโน   คอมพิวเตอร์กราฟิก  423
 27  32012  ม. 6/7  27  นางสาวเกวรินทร์  ดวงนิล   เปตอง  สนามเปตอง
 28  32030  ม. 6/7  28  นางสาวสุภาวดี  สิงห์คำป้อง   Math tricks  ซุ้มการเวกหน้าอาคาร 4
 29  32031  ม. 6/7  29  นางสาวอาทิตญา  ตรีเมฆ   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 30  32069  ม. 6/7  30  นางสาวสุนิตา  สนิทชัย   นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ห้องแนะแนว
 31  32072  ม. 6/7  31  นางสาวอลิษา  แก้วใหญ่   ปริศนาคำทาย  125
 32  32103  ม. 6/7  32  นางสาวภัคจิรา  สอนครุฑ   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 33  32109  ม. 6/7  33  นางสาววิภาวดี  รุกขสนธิ์   Math tricks  ซุ้มการเวกหน้าอาคาร 4
 34  32114  ม. 6/7  34  นางสาวสุญาณี  ปิ่นศิริ   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 35  32151  ม. 6/7  35  นางสาวพรพุทธา  ก่อเกิด   อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ห้องศูนย์สื่อการศึกษา
 36  34157  ม. 6/7  36  นางสาวกนิสราภรณ์  ขำเอนก   ปริศนาคำทาย  125
 37  34158  ม. 6/7  37  นางสาวฐิติพร  เอี้ยงกูล   Math tricks  ซุ้มการเวกหน้าอาคาร 4
 38  34160  ม. 6/7  38  นางสาวปวีณา  ทองทะเล   มารยาทไทย  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 39  34161  ม. 6/7  39  นางสาวมาริสา  ปักโคทานัง   ปริศนาคำทาย  125