For Teacher.

ดาว์นโหลดรายชื่อนักเรียนตามกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565
ดาว์นโหลดรายชื่อนักเรียน รายชั้นเรียนทั้งหมด

รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ลงทะเบียนแล้ว คงเหลือ Progress % ดาว์นโหลด
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 40 36 4
90.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/11 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/12 (Gifted) 35 35 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/13 (IEP) 30 30 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/15 40 40 0
100.00%
 รวม  584  580  4      


รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ลงทะเบียนแล้ว คงเหลือ Progress % ดาว์นโหลด
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 40 39 1
97.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 40 36 4
90.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 40 36 4
90.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 40 30 10
75.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/10 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/11 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/12 (Gifted1) 36 36 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/13 (Gifted2) 30 30 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/14 (IEP) 30 30 0
100.00%
 รวม  536  517  19      


รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ลงทะเบียนแล้ว คงเหลือ Progress % ดาว์นโหลด
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 38 38 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 39 38 1
97.44%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 40 39 1
97.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 38 33 5
86.84%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 38 37 1
97.37%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 37 32 5
86.49%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/12 (Gifted) 35 35 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/13 (IEP) 34 34 0
100.00%
 รวม  499  486  13      


รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ลงทะเบียนแล้ว คงเหลือ Progress % ดาว์นโหลด
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 42 42 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 40 39 1
97.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7 40 38 2
95.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 4/8 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 38 38 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 4/10 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 4/11 39 38 1
97.44%
มัธยมศึกษาปีที่ 4/12 (Gifted) 30 30 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 4/13 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 4/14 40 40 0
100.00%
 รวม  548  544  4      


รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ลงทะเบียนแล้ว คงเหลือ Progress % ดาว์นโหลด
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 40 39 1
97.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 5/10 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 5/11 38 38 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 5/12 (Gifted) 25 25 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 5/13 (IEP) 30 30 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 5/14 40 39 1
97.50%
 รวม  529  527  2      


รายงานผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ลงทะเบียนแล้ว คงเหลือ Progress % ดาว์นโหลด
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 37 37 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 6/8 37 34 3
91.89%
มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 6/10 36 36 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 6/11 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 (Gifted) 29 28 1
96.55%
มัธยมศึกษาปีที่ 6/13 (IEP) 34 34 0
100.00%
 รวม  488  484  4