For Teacher.

ดาว์นโหลดรายชื่อนักเรียนตามกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565
ดาว์นโหลดรายชื่อนักเรียนตามกิจกรรมชุมนุมทั้งหมด
#
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ครูผู้สอน
ม. 1
ม. 2
ม. 3
ม. 4
ม. 5
ม. 6
จำนวนที่รับ(คน)
จำนวนที่เลือก(คน)
ดาว์นโหลด
 1  A-MATH ม.ต้น  นางสาวเครือฟ้า อุปฮาด - - -  50  50
 2  DIY  นางสาวชุดารัตน์ น่วมจิตร - - -  25  22
 3  IEP ม.1  นายธีรวัต นิธิยานันท์ - - - - -  30  30
 4  IEP ม.2  นางสาวชัญญชิตา จงธนกิตติ์ - - - - -  30  30
 5  IEP ม.3  นางสาวไพลิน มั่นยืน - - - - -  35  35
 6  การเลี้ยงปลาเพื่อธุรกิจ  นายฉลาด ปัสสาสัย - - -  25  25
 7  คำคม  นางสาวกัลยา กิจไธสง - - -  75  75
 8  ซูโดกุ  นางสาริศา ดวงจันทา - - -  50  43
 9  ตาวิเศษรักษ์โรงเรียน  นางสาวชนัญชิดา ดัชถุยาวัตร - - -  25  25
 10  ธนาคารโรงเรียน  นางสาวภัคจิรา ยอดสง่า - - -  25  25
 11  แบตมินตันเพื่อสุขภาพ  นายสมเจตน์ เสาโร - - -  43  43
 12  ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์  นายพิคเนตร อุทัยไชย - - -  25  4
 13  รักความสะอาด  นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์ - - -  26  26
 14  รักษ์คอมพิวเตอร์  นายมโนรมย์ ชาติประสพ - - -  27  27
 15  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  นางวันเพ็ญ ทิพย์อักษร - - -  50  13
 16  A-MATH ม.ปลาย  นางสาวสุวจนา บุญมีป้อม - - -  50  45
 17  Gifted ม.ปลาย  นายสุทิน บับภาวะตา - - -  84  38
 18  Chemistry แสนสนุก  นางสาวณัฐวิมล อาทวัง - - -  25  25
 19  IEP ม.5  นางรัสรินทร์ ธนโชติกิติพัฒน์ - - - - -  26  25
 20  IEP ม.6  นางกฤษณา ประทุมสันต์ - - - - -  27  27
 21  smart cut clip  นายสรเพชร อาจเดช - - -  25  3
 22  การรู้ดิจิทัล Digital Literacy  นายอัคร ศรีเมือง - - -  25  25
 23  ของเล่นฟิสิกส์  นางสาวพิมผกา แก้วสุข - - -  25  25
 24  คำคม  นางสาวปวีณา ด่านกระโทก - - -  51  51
 25  เคมี  นายสมพิศ ทวีลาภ - - -  25  7
 26  เคมีศึกษา  นายธนาพงศ์ สุขเกษม - - -  25  5
 27  เครื่องยนต์ 4 จังหวะ  นายอาทิตย์ พิมวัน - - -  25  14
 28  โครงงานชีววิทยา  นางเพื่อนอารีย์ วิเศษนคร - - -  25  15
 29  ธนาคารโรงเรียน  นางสาวจรรยา โดดไธสง - - -  25  19
 30  พยาบาลน้อย  สิบเอกอภิเชษฐ์ เพ็งสอน - - -  25  25
 31  รักธรรมชาติ  นางสาวชวรีย์ มันกระโทก - - -  25  25
 32  รักษ์วิทย์  นางสาวกนกลักษณ์ กิ่งแก้ว - - -  75  25
 33  รักษาดินแดน ปี 1  นายวันชัย สินโพธิ์ - - - - -  64  64
 34  รักษาดินแดน ปี 2  นางกรวิช์ภัคธน์ ลัทธิ - - - - -  46  45
 35  รักษาดินแดน ปี 3  นางสาวพัชรากร สรวมศิริ - - - - -  76  75
 36  วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์  นางสาวสุมาลี คงสอดทรัพย์ - - -  25  4
 37  สนุกกับเคมี  นางจีระวดี กลีบอุบล - - -  50  9
 38  สะเต็มสร้างใจ  นางสมสุข แสงปราบ - - -  25  0
 39  สุขใจได้ทำดี  นางสกุลทิพย์ เจริญพันธ์ - - -  25  3
 40  Com E-Sport  นางสาวมานา หมายสุข  53  53
 41  Dancing  นางสาวกนกวรรณ ยินดีชาติ  50  44
 42  English with fun  นางสาวสุภัทรา พยุงเจริญ  25  25
 43  Math tricks  นางสาวปฐมาพร สีหะวงษ์  25  18
 44  Photo diary  นางสาวชลิดา วรรณโพธิ์กลาง  50  26
 45  Robot  นายพีระพงษ์ มีพวงผล  35  35
 46  SPORT INFINITY  นายพงษ์ศักดิ์ ศรีบุญเรือง  25  24
 47  กฎหมาย  นายไกรวุฒิ พิมพ์เชื้อ  50  50
 48  กฎหมายน่ารู้  นางสาวดาวประกาย บานโพธิ์  50  47
 49  กรีฑา  นายจิรวัฒน์ อินทร์ไชยมาศ  50  41
 50  การ์ตูนคณิตศาสตร์  นางสาวดวงพร เทียนทอง  77  77
 51  กีฬาเซปักตะกร้อ  นายทองใบ สีหะวงษ์  25  25
 52  กีฬาฟุตบอล  นายสัญสีห์ สังขรักษ์  120  55
 53  ของดีเมืองนางรอง  นายกฤตยชญ์ หุนารัตน์  75  62
 54  คณิตคิดสนุก  นายกัณฐัศว์ ชัยเศรษฐศิริ  25  25
 55  คณิตศาสตร์  นายกัณฐัศว์ ชัยเศรษฐศิริ  0  0
 56  คน ค้น ข่าว  นางสาวเตือนใจ ศรีเมือง  25  25
 57  ครอสเวิร์ด  นางภารดี สิทธิศาสตร์  25  23
 58  คอมพิวเตอร์  นางสาวจิรัฐชญา ปาแปง  25  25
 59  คอมพิวเตอร์ (สื่อสร้างสรรค์)  นางสาวพรวดี มีเชื้อ  25  24
 60  คอมพิวเตอร์กราฟิก  นางสาวปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต  25  25
 61  คิดดี พูดดี เขียนดี  นางสาวดวงพร พันธ์พิทักษ์  25  17
 62  ดนตรีไทย  นายศิริปัญญา สะเดา  25  24
 63  ดนตรีไทย  นางจริยาพร กุลไธสง  25  25
 64  ดาราศาสตร์  นางรวงรัตน์ อินทร์ไชยมาศ  25  25
 65  ถ่ายภาพโรงเรียนนางรอง  นางสาวจามจุรี สระแก้ว  50  49
 66  ธรณีวิทยาตามหลักภูมิศาสตร์  นางพลอยพรรณ วิภาหัสน์  50  48
 67  นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  นางประภาพร คนชุม  50  46
 68  นักสถิติน้อย  นางสาวสายหมอก ขุนศักดา  25  24
 69  บรรณารักษ์น้ออย  นางศิริพรรณ ฉันทะกุล  25  22
 70  ประชาสัมพันธ์  นางสาวสายใจ ประสงค์ทรัพย์  50  30
 71  ประพันธ์เพลง  นางสาวณิชชารีย์ ธราวัฒน์ธนะชัย  25  7
 72  ปริศนาคำทาย  นางสาวจุฑามาศ เจริญศิริ  100  96
 73  เปตอง  นายธนาเทิง เรืองปรัชญากุล  25  25
 74  ภาษาอังกฤษสุขใจ  นางสุรภา ไลไธสง  25  7
 75  ภาษาอังกฤษสุขใจ 2  นางลักษมี จันทร์เกษม  25  1
 76  ภาษาอังกฤษสุขใจ 3  นางสาวดรัลรัตน์ กมลชิตร  25  4
 77  ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์  นางชนิดาภา ศิริรมยานนท์  50  2
 78  มัคทายกน้อย  นายเสาร์ แสงปราบ  50  0
 79  มารยาทไทย  นางกันตินันท์ เดชบุรัมย์  75  74
 80  ไม้ดอกไม้ประดับ  นางจินตนา หนูสิทธิ์  51  48
 81  ยุวพุทธ  นางสาวสมฤทัย อ่อนรัมย์  50  25
 82  ร้องเพลงประสานเสียง  นายประจักษ์ ธาระธาร  25  20
 83  รักการอ่าน  นางจิระภา โพธิ์ลอง  25  24
 84  รักษ์โรงเรียน  นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษร  25  24
 85  รูบิค  นางกมลวรรณ อู่วิเชียร  50  46
 86  ไลน์แดนซ์ ลีลาศ (Line Danc)  นางสาวธชาษร รงรองเกษม  25  23
 87  วงโยธวาทิต  นายสิงหา สื่อกลาง  40  35
 88  วอลเลย์บอล  นายประเสริฐ สุขจันทร์  43  43
 89  วัฒนธรรมญี่ปุ่น  นางสาวสาลินี ราชวงศ์  25  25
 90  วัดและประเมินผล  นายกมล กุมผัน  25  20
 91  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  นายธนวัฒน์ ยอดมาลี  25  15
 92  ศิลปะ  นายธนาชัย ทะยอมใหม่  50  49
 93  ส่งเสริมศิลปะการแสดงโรงเรียนนางรอง  นางสาวอาทิตยา จันทร์สองสี  25  22
 94  สเต็มสร้างใจ  นายขันติ เทิดธัญญา  25  6
 95  สนุกกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  นายขวัญชัย สวัสดิ์พูน  25  21
 96  สวดมนต์แปล  นายประมวล บุญหลาย  25  10
 97  สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนนางรอง  นายชุมพล นาคนาคา  150  116
 98  สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  นายวีรยุทธ อุ่นจิตต์  25  25
 99  เสียงสังเคราะห์และแอนนิเมชั่น  นางณัฏฐ์ชุดา วงษ์เฉลิมมัง  50  48
 100  หมากรุก Chess club  Mr. Patrick Crowe  25  23
 101  อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นางนันทา แป้นดวงเนตร  100  73
 102  อักษรพาเพลิน  นางสาวจินตนา ยืนยิ่ง  25  19
 103  อัปสราพาเพลิน  นางสาวเสาวรีย์ แสงจันทร์  25  4
 104  เฮฮาภาษาภูมิศาสตร์  นางสาวจุรีรัตน์ พันสอน  50  47
 รวม  4,059  3,138  921