Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2565

รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
วิชาเลือกเสรี
ห้องเรียน
สถานะ
 1  34926  ม. 1/1  1  เด็กชายกิตติธีรเดช  ขำเอนก   การเพาะเลี้ยงเห็ด  ศูนย์เกษตร
 2  34927  ม. 1/1  2  เด็กชายเกียรติภูมิ  ทิมสอน   การเพาะเลี้ยงเห็ด  ศูนย์เกษตร
 3  34928  ม. 1/1  3  เด็กชายชวณัฐ  เวชชศาสตร์   การเพาะเลี้ยงเห็ด  ศูนย์เกษตร
 4  34929  ม. 1/1  4  เด็กชายณัฐสิทธิ์  พุกพัด   การเพาะเลี้ยงเห็ด  ศูนย์เกษตร
 5  34930  ม. 1/1  5  เด็กชายธรรมากร  กุลชาสมบัติ   การเพาะเลี้ยงเห็ด  ศูนย์เกษตร
 6  34931  ม. 1/1  6  เด็กชายปลิพัฒน์  ศิริโชติ   นาฏศิลป์ 2  218
 7  34932  ม. 1/1  7  เด็กชายพนธกร  จันทาอ่อน   การเพาะเลี้ยงเห็ด  ศูนย์เกษตร
 8  34933  ม. 1/1  8  เด็กชายยศภัทร  วรรณสุข   การเพาะเลี้ยงเห็ด  ศูนย์เกษตร
 9  34934  ม. 1/1  9  เด็กชายรพีพล  สีหราช   การเพาะเลี้ยงเห็ด  ศูนย์เกษตร
 10  34935  ม. 1/1  10  เด็กชายวสุ  มีพวงผล   การเพาะเลี้ยงเห็ด  ศูนย์เกษตร
 11  34936  ม. 1/1  11  เด็กชายวีรภัทร  วุฒสันเทียะ   การเพาะเลี้ยงเห็ด  ศูนย์เกษตร
 12  34937  ม. 1/1  12  เด็กชายศุภณัฐ  กะการดี   การเพาะเลี้ยงเห็ด  ศูนย์เกษตร
 13  34938  ม. 1/1  13  เด็กชายอัครวินท์  ถิ่นทองหลาง   การเพาะเลี้ยงเห็ด  ศูนย์เกษตร
 14  34939  ม. 1/1  14  เด็กหญิงกชมล  เทียนวรรณ   ศิลปะสร้างสรรค์  ห้องพักครูศิลปะ
 15  34940  ม. 1/1  15  เด็กหญิงกัญญาภัค  เพิ่มชาติ   กีตาร์เบื้องต้น  ห้องดนตรี
 16  34941  ม. 1/1  16  เด็กหญิงจารุพร  สุนทรกูล   กีตาร์เบื้องต้น  ห้องดนตรี
 17  34942  ม. 1/1  17  เด็กหญิงจุติกานต์  ผึ่งฉิมพลี   ท้องถิ่นของเรา 2  ศูนย์สื่อ
 18  34943  ม. 1/1  18  เด็กหญิงชญาภา  ขอคล้ายกลาง   ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย  ห้องคหกรรม
 19  34944  ม. 1/1  19  เด็กหญิงญาณันธร  แก่นกระโทก   ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย  ห้องคหกรรม
 20  34945  ม. 1/1  20  เด็กหญิงณัชชา  เกษมศรี   ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย  ห้องคหกรรม
 21  34946  ม. 1/1  21  เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นิเรียงรัมย์   ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย  ห้องคหกรรม
 22  34947  ม. 1/1  22  เด็กหญิงณัทมน  ทองบุตร   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 23  34948  ม. 1/1  23  เด็กหญิงทัณฑิกา  กลีบมณฑา   ท้องถิ่นของเรา 2  ศูนย์สื่อ
 24  34949  ม. 1/1  24  เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สัตย์ตั้ง   นาฏศิลป์ 2  218
 25  34950  ม. 1/1  25  เด็กหญิงนงนภัส  โสโรมรัมย์   เรียนรู้ธุรกิจออนไลน์  701
 26  34951  ม. 1/1  26  เด็กหญิงนริศรา  ข่ากระโทก   ศิลปะสร้างสรรค์  ห้องพักครูศิลปะ
 27  34952  ม. 1/1  27  เด็กหญิงปิยะนันท์  ม่วงสิน   ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย  ห้องคหกรรม
 28  34953  ม. 1/1  28  เด็กหญิงปุณยวีร์  เกษบึงกาฬ   นาฏศิลป์ 2  218
 29  34954  ม. 1/1  29  เด็กหญิงพิชญาภา  ปิ่นศิริ   ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย  ห้องคหกรรม
 30  34955  ม. 1/1  30  เด็กหญิงพิมพ์ระวี  พินิจพันธ์   นาฏศิลป์ 2  218
 31  34956  ม. 1/1  31  เด็กหญิงระพีพรรณ  ตั้งจิตรวัฒนสุข   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 32  34957  ม. 1/1  32  เด็กหญิงเรวดี  สนั่นชาติ   ดนตรีไทย 2  228
 33  34958  ม. 1/1  33  เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  รัตเนตร   กีตาร์เบื้องต้น  ห้องดนตรี
 34  34959  ม. 1/1  34  เด็กหญิงสโรชา  ศิริสวัสดิ์   ศิลปะสร้างสรรค์  ห้องพักครูศิลปะ
 35  34960  ม. 1/1  35  เด็กหญิงสวิชญา  สุกคำ   เรียนรู้ธุรกิจออนไลน์  701
 36  34961  ม. 1/1  36  เด็กหญิงสุพรรณิการ์  บุญพันธ์   ท้องถิ่นของเรา 2  ศูนย์สื่อ
 37  34962  ม. 1/1  37  เด็กหญิงสุภานี  กรัดเกริ่นเกริก   ท้องถิ่นของเรา 2  ศูนย์สื่อ
 38  34963  ม. 1/1  38  เด็กหญิงหทัยภัทร  ระมัง   นาฏศิลป์ 2  218
 39  34964  ม. 1/1  39  เด็กหญิงอภัสรา  เต้นปักษี   นาฏศิลป์ 2  218
 40  34965  ม. 1/1  40  เด็กหญิงอัญญิกา  ฉิมจารย์   ทักษะฯทางวิทยาศาสตร์ 2  533