Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2565

รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ลงทะเบียนแล้ว คงเหลือ Progress %  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 40 38 2
95.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 39 37 2
94.87%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/14 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/15 40 40 0
100.00%
 รวม  396  392  4      


รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ลงทะเบียนแล้ว คงเหลือ Progress %  
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 40 36 4
90.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 40 39 1
97.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 39 37 2
94.87%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 40 37 3
92.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 39 32 7
82.05%
 รวม  318  301  17      


รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ลงทะเบียนแล้ว คงเหลือ Progress %  
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 40 39 1
97.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 38 38 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 39 37 2
94.87%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 38 36 2
94.74%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 37 35 2
94.59%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 37 36 1
97.30%
 รวม  308  300  8