Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2565

รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
วิชาเลือกเสรี
ห้องเรียน
สถานะ
 1  33732  ม. 3/5  1  เด็กชายกัปตัน  คงพลปาน   งานห้องสมุด  ห้องสมุด
 2  33733  ม. 3/5  2  เด็กชายกิตติธัช  อุปภักดี   การประกอบการธุรกิจ Startup  701
 3  33734  ม. 3/5  3  เด็กชายชยางกูร  รองสี   งานห้องสมุด  ห้องสมุด
 4  33735  ม. 3/5  4  เด็กชายชินกฤต  นุชสาย   การประกอบการธุรกิจ Startup  701
 5  33736  ม. 3/5  5  เด็กชายฐิติกร  แก้วใหญ่   ดนตรีไทย 6  228
 6  33737  ม. 3/5  6  เด็กชายณัฐสิทธิ์  สงครามศักดิ์   ดนตรีไทย 6  228
 7  33738  ม. 3/5  7  เด็กชายดรณ์  ศรีผดุง   การประกอบการธุรกิจ Startup  701
 8  33739  ม. 3/5  8  เด็กชายธนเดช  หมั่นกิจ   งานห้องสมุด  ห้องสมุด
 9  33741  ม. 3/5  9  เด็กชายนเรศ  สิทธิพล   ดนตรีไทย 6  228
 10  33742  ม. 3/5  10  เด็กชายพงศ์อมร  ภูพรหมพัฒน   ดนตรีไทย 6  228
 11  33743  ม. 3/5  11  เด็กชายพชร  ลอแท   งานห้องสมุด  ห้องสมุด
 12  33744  ม. 3/5  12  เด็กชายพรศิวเทพ  สุวรรณ์คัมภีระ   ดนตรีไทย 6  228
 13  33745  ม. 3/5  13  เด็กชายภัทรดนัย  ทวีพูน   งานห้องสมุด  ห้องสมุด
 14  33746  ม. 3/5  14  เด็กชายภัทรพงษ์  แสนคนึง   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 15  33747  ม. 3/5  15  เด็กชายวรกาญณ์  เสือโคร่ง   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 16  33748  ม. 3/5  16  เด็กชายวรโชติ  สุบินนาม   งานห้องสมุด  ห้องสมุด
 17  33749  ม. 3/5  17  เด็กชายวศิน  กลมกูล   งานห้องสมุด  ห้องสมุด
 18  33750  ม. 3/5  18  เด็กชายสิปปากร  เรืองไร่โคก   งานห้องสมุด  ห้องสมุด
 19  33751  ม. 3/5  19  เด็กชายอัษฎายุทธ  ณะรังศรี   จิตกรรมไทย 3  203
 20  33752  ม. 3/5  20  เด็กหญิงกรวรรณ  นาชิน   ดนตรีไทย 6  228
 21  33754  ม. 3/5  21  เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มัสรินทร์   ช่างเสื้อผ้าเบื้องต้น  702
 22  33755  ม. 3/5  22  เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูอิฐจีน   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  703
 23  33757  ม. 3/5  24  เด็กหญิงบุญญิสา  สินธับสาร   ช่างเสื้อผ้าเบื้องต้น  702
 24  33758  ม. 3/5  25  เด็กหญิงบุศรากร  แสงขาว   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  703
 25  33759  ม. 3/5  26  เด็กหญิงพชรวรรณ  ชาลีวรรณ์   งานห้องสมุด  ห้องสมุด
 26  33760  ม. 3/5  27  เด็กหญิงพรวีนัส  สามนคร   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 27  33761  ม. 3/5  28  เด็กหญิงพิชญา  ชุ่มชิด   งานห้องสมุด  ห้องสมุด
 28  33762  ม. 3/5  29  เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ชูอาวุธ   ช่างเสื้อผ้าเบื้องต้น  702
 29  33763  ม. 3/5  30  เด็กหญิงภัทชนิดา  ศรีชุม   ช่างเสื้อผ้าเบื้องต้น  702
 30  33764  ม. 3/5  31  เด็กหญิงวรนุช  กุลพินิจ   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  703
 31  33765  ม. 3/5  32  เด็กหญิงศิริขวัญ  รักภูเสน   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  703
 32  33766  ม. 3/5  33  เด็กหญิงศิรินันท์  ปิ่นทอง   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  703
 33  33767  ม. 3/5  34  เด็กหญิงสุพิชญา  แวงสันเทียะ   การเขียนภาพฉาย  อุตสาหกรรม2
 34  33768  ม. 3/5  35  เด็กหญิงเสาวลักษ์  ศรีณรงค์   ภาษาจีนสื่อสาร  641
 35  33769  ม. 3/5  36  เด็กหญิงอภิญญา  พรมรุกชาติ   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  703
 36  33770  ม. 3/5  37  เด็กหญิงอริสรา  ดาลาด   ช่างเสื้อผ้าเบื้องต้น  702
 37  33771  ม. 3/5  38  เด็กหญิงอารียา  เตจ๊ะ   การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  703
 38  34219  ม. 3/5  39  เด็กหญิงวนิดา  จีนพันธ์   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 39  34912  ม. 3/5  40  เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  ประถมบุตร   การเขียนภาพฉาย  อุตสาหกรรม2