Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2565

รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
วิชาเลือกเสรี
ห้องเรียน
สถานะ
 1  33692  ม. 3/4  1  เด็กชายกฤษกร  ชื่นจิต   การเขียนโปรแกรม Scratch  424
 2  33693  ม. 3/4  2  เด็กชายกฤษดา  ฉกรรจ์ศิลป์   ช่างเขียนตัวอักษร  202
 3  33694  ม. 3/4  3  เด็กชายกัณฑภณ  อ่ำคิด   การเขียนโปรแกรม Scratch  424
 4  33695  ม. 3/4  4  เด็กชายกิตติภัทร  นุกาศรัมย์   การขยายพันธุ์พืช  ศูนย์เกษตร
 5  33696  ม. 3/4  5  เด็กชายณัฏฐชัย  นกยูง   การประกอบการธุรกิจ Startup  701
 6  33697  ม. 3/4  6  เด็กชายตุลาพรรณ  โอดรัมย์   การขยายพันธุ์พืช  ศูนย์เกษตร
 7  33698  ม. 3/4  7  เด็กชายทองพันวา  ทองทับพันธ์   กฎหมายน่ารู้ 2  ห้องอาเชียน
 8  33699  ม. 3/4  8  เด็กชายธนกฤต  ศรีสุวรรณ์   สารและสมบัติของสาร  532
 9  33700  ม. 3/4  9  เด็กชายนัทธวุฒิ  เเก้วอำไพ   ช่างเขียนตัวอักษร  202
 10  33701  ม. 3/4  10  เด็กชายปกป้อง  ประสิทธิ์กูล   การเขียนโปรแกรม Scratch  424
 11  33702  ม. 3/4  11  เด็กชายปัณณวัฒน์  จันทราช   กฎหมายน่ารู้ 2  ห้องอาเชียน
 12  33703  ม. 3/4  12  เด็กชายพงษ์เพชร  มะเรืองศรี   การขยายพันธุ์พืช  ศูนย์เกษตร
 13  33704  ม. 3/4  13  เด็กชายพีรพัฒน์  ดินกระโทก   กฎหมายน่ารู้ 2  ห้องอาเชียน
 14  33705  ม. 3/4  14  เด็กชายภัชระนนท์  นาคนาคา   ช่างเขียนตัวอักษร  202
 15  33707  ม. 3/4  15  เด็กชายภูมิรพี  ยินดีชาติ   ช่างเขียนตัวอักษร  202
 16  33708  ม. 3/4  16  เด็กชายวัสสานะ  วันดี   กฎหมายน่ารู้ 2  ห้องอาเชียน
 17  33709  ม. 3/4  17  เด็กชายวีรวัฒน์  ดวงศรี   การขยายพันธุ์พืช  ศูนย์เกษตร
 18  33710  ม. 3/4  18  เด็กชายศุภกิตติ์  นิตเกษม   กฎหมายน่ารู้ 2  ห้องอาเชียน
 19  33711  ม. 3/4  19  เด็กชายสรวิศ  จามชาติ   การประกอบการธุรกิจ Startup  701
 20  33712  ม. 3/4  20  เด็กหญิงกมลชนก  แสวง   ช่างแกะสลักผักผลไม้  ห้องคหกรรม
 21  33713  ม. 3/4  21  เด็กหญิงเกษวลี  เนตรดำกูล   ภาษาจีนสื่อสาร  641
 22  33714  ม. 3/4  22  เด็กหญิงจิรัญชญา  สถิตสุข   ช่างเสื้อผ้าเบื้องต้น  702
 23  33715  ม. 3/4  23  เด็กหญิงจุฑารัตน์  จีนมะโน   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 24  33716  ม. 3/4  24  เด็กหญิงฐิติพร  นิลวรรณ์   สารและสมบัติของสาร  532
 25  33717  ม. 3/4  25  เด็กหญิงณัฐปรียา  พัชนี   ช่างเสื้อผ้าเบื้องต้น  702
 26  33718  ม. 3/4  26  เด็กหญิงธนัญชนก  รักสัตย์   งานช่างไม้  อุตสาหกรรม1
 27  33719  ม. 3/4  27  เด็กหญิงนัชชา  อร่าม   สารและสมบัติของสาร  532
 28  33720  ม. 3/4  28  เด็กหญิงนุชนาฎ  เต็งวิเศษ   สารและสมบัติของสาร  532
 29  33721  ม. 3/4  29  เด็กหญิงบุญญิสา  โอชาวงษ์   กีตาร์ปฏิบัติ 2  ห้องดนตรี
 30  33722  ม. 3/4  30  เด็กหญิงปัญญพัฒน์  กาวินคำ   สารและสมบัติของสาร  532
 31  33723  ม. 3/4  31  เด็กหญิงปาริชาติ  นุชนารถ   กีตาร์ปฏิบัติ 2  ห้องดนตรี
 32  33724  ม. 3/4  32  เด็กหญิงปาริษา  จูกูล   สารและสมบัติของสาร  532
 33  33726  ม. 3/4  33  เด็กหญิงพัฒน์นรี  คำสมบัติ   งานช่างไม้  อุตสาหกรรม1
 34  33727  ม. 3/4  34  เด็กหญิงพิมลรัตน์  เฉื่อยฉ่ำ   งานช่างไม้  อุตสาหกรรม1
 35  33728  ม. 3/4  35  เด็กหญิงภัทรธิดา  พรเวียง   สารและสมบัติของสาร  532
 36  33729  ม. 3/4  36  เด็กหญิงศรสวรรค์  นามนุ   สารและสมบัติของสาร  532
 37  33730  ม. 3/4  37  เด็กหญิงสิริการย์  สิงห์วงค์   สารและสมบัติของสาร  532
 38  33731  ม. 3/4  38  เด็กหญิงอภิชญา  เดชวารี   ช่างเขียนตัวอักษร  202
 39  34220  ม. 3/4  39  เด็กหญิงจิราภัค  สนโสม   สารและสมบัติของสาร  532
 40  34911  ม. 3/4  40  เด็กหญิงธนัชพร  ดีสุด   กีตาร์ปฏิบัติ 2  ห้องดนตรี