Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2565

รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
วิชาเลือกเสรี
ห้องเรียน
สถานะ
 1  35126  ม. 1/6  1  เด็กชายก้องณรินทร์  ธุรินทร์ไธสง   การเขียนภาพไอโซเมติก  อุตสาหกรรม2
 2  35127  ม. 1/6  2  เด็กชายจักรพรรณ์  เทียนวรรณ   ช่างปักด้วยมือ  702
 3  35128  ม. 1/6  3  เด็กชายเจอาร์  ทองจัตุไกรกูล   การ์ตูนสั้น (Comic strip)  422
 4  35129  ม. 1/6  4  เด็กชายชยานันต์  โคตรประทุม   ดนตรีสากล 2  612
 5  35130  ม. 1/6  5  เด็กชายธนโชติ  วรรณพงษ์   ดนตรีสากล 2  612
 6  35131  ม. 1/6  6  เด็กชายธนเดช  ศรีชุมแสง   ศิลปะสร้างสรรค์  ห้องพักครูศิลปะ
 7  35132  ม. 1/6  7  เด็กชายธรรมปภณ  ชิ้นทอง   ออกแบบ 1  203
 8  35133  ม. 1/6  8  เด็กชายธีรภัทร  ตั้งชาติ   ช่างปักด้วยมือ  702
 9  35134  ม. 1/6  9  เด็กชายธีรวีร์  บุญเหมาะ   การ์ตูนสั้น (Comic strip)  422
 10  35135  ม. 1/6  10  เด็กชายปรวิทย์  สุวรรณหงษ์   ดนตรีสากล 2  612
 11  35136  ม. 1/6  11  เด็กชายปราบดา  ระวังพรมราช   ออกแบบ 1  203
 12  35137  ม. 1/6  12  เด็กชายปาณัท  ดีสุด   ดนตรีสากล 2  612
 13  35138  ม. 1/6  13  เด็กชายพลยศ  ไอยศูรย์   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 14  35139  ม. 1/6  14  เด็กชายภานุวัฒน์  บุญส่ง   ช่างปักด้วยมือ  702
 15  35140  ม. 1/6  15  เด็กชายรัตชมาสต์  เทียนวรรณ   ดนตรีสากล 2  612
 16  35141  ม. 1/6  16  เด็กชายวรกิตติ์  จิตหาญ   ดนตรีสากล 2  612
 17  35142  ม. 1/6  17  เด็กชายศดานนท์  ติตะ   ช่างปักด้วยมือ  702
 18  35143  ม. 1/6  18  เด็กชายศรัณย์  สุริยาเย็น   ช่างปักด้วยมือ  702
 19  35144  ม. 1/6  19  เด็กชายศิริศักดิ์  ศรีสมบุตร   ช่างปักด้วยมือ  702
 20  35145  ม. 1/6  20  เด็กชายศุภกิจ  อุไรพันธ์   ออกแบบ 1  203
 21  35146  ม. 1/6  21  เด็กชายอภิวัฒน์  ด้วงกำเนิด   ช่างปักด้วยมือ  702
 22  35147  ม. 1/6  22  เด็กชายอมรพันธ์  หาญปัญญา   ศิลปะสร้างสรรค์  ห้องพักครูศิลปะ
 23  35148  ม. 1/6  23  เด็กหญิงกรชนก  คมปัก   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 24  35149  ม. 1/6  24  เด็กหญิงณิชาภัทร  หวีเกตุ   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 25  35150  ม. 1/6  25  เด็กหญิงฆีฏาภัส  สูนประโคน   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 26  35151  ม. 1/6  26  เด็กหญิงจริญทิพย์  รวงงามสิน   ช่างปักด้วยมือ  702
 27  35152  ม. 1/6  27  เด็กหญิงจิรัชญา  คงนันทะ   ช่างปักด้วยมือ  702
 28  35153  ม. 1/6  28  เด็กหญิงจิรัชญา  ศุภกิจณฐภณ   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 29  35154  ม. 1/6  29  เด็กหญิงฐิติพร  ดวงชาคำ   เรียนรู้ธุรกิจออนไลน์  701
 30  35155  ม. 1/6  30  เด็กหญิงณัฐริกา  ทิพย์ภูนอก   ภาษาจีนสื่อสาร  641
 31  35156  ม. 1/6  31  เด็กหญิงปภัสสร  เศษวงศ์   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 32  35157  ม. 1/6  32  เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ทองชุมแสง   ช่างปักด้วยมือ  702
 33  35159  ม. 1/6  33  เด็กหญิงวรรณภา  ทองเทพ   ภาษาจีนสื่อสาร  641
 34  35160  ม. 1/6  34  เด็กหญิงศิริวรรณ  ยอดพรหม   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 35  35161  ม. 1/6  35  เด็กหญิงศิวพร  แจ่มจันทร์หาญ   ภาษาจีนสื่อสาร  641
 36  35162  ม. 1/6  36  เด็กหญิงศุภสุตา  หรรษาวงค์   ช่างปักด้วยมือ  702
 37  35163  ม. 1/6  37  เด็กหญิงสุธาศิณี  ทองมะเริง   ช่างปักด้วยมือ  702
 38  35164  ม. 1/6  38  เด็กหญิงอริษฎา  เกษรนวล   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 39  35165  ม. 1/6  39  เด็กหญิงอัยญาดา  เพชรผ่องศรี   ภาษาเขมรสื่อสาร  631