Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2565

รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
วิชาเลือกเสรี
ห้องเรียน
สถานะ
 1  35432  ม. 1/14  1  เด็กชายกฤตเมธ  พันธ์งาม   การเลี้ยงไก่พื้นเมือง  703
 2  35433  ม. 1/14  2  เด็กชายกิตติชัย  สนแสง   ดนตรีสากล 2  612
 3  35434  ม. 1/14  3  เด็กชายจตุรภัทร  เพิ่มชาติ   การ์ตูนสั้น (Comic strip)  422
 4  35435  ม. 1/14  4  เด็กชายชนม์ชนันท์  จรัสสัน   การ์ตูนสั้น (Comic strip)  422
 5  35436  ม. 1/14  5  เด็กชายไตรคุณ  วามไธสง   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 6  35437  ม. 1/14  6  เด็กชายธฤษณุ  ชาลีวรรณ   กีตาร์เบื้องต้น  ห้องดนตรี
 7  35438  ม. 1/14  7  เด็กชายธัญพิสิษฐ์  รอดอารีย์   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 8  35439  ม. 1/14  8  เด็กชายธีรยุทธ  ภาเมือง   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 9  35440  ม. 1/14  9  เด็กชายธีรวัฒน์  ไกรพะเนาว์   การเลี้ยงไก่พื้นเมือง  703
 10  35441  ม. 1/14  10  เด็กชายปิยังกูร  นาถาบำรุง   การเลี้ยงไก่พื้นเมือง  703
 11  35442  ม. 1/14  11  เด็กชายพลชนก  สนรัมย์   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 12  35443  ม. 1/14  12  เด็กชายพลอธิป  เสนจันทร์ฒิไชย   การ์ตูนสั้น (Comic strip)  422
 13  35444  ม. 1/14  13  เด็กชายภูมิธนพัฒ  เมืองศรี   การ์ตูนสั้น (Comic strip)  422
 14  35445  ม. 1/14  14  เด็กชายรชต  รักมณี   การเลี้ยงไก่พื้นเมือง  703
 15  35446  ม. 1/14  15  เด็กชายรัฐภูมิ  ศุภเกษ   การ์ตูนสั้น (Comic strip)  422
 16  35447  ม. 1/14  16  เด็กชายศุกลวัฒน์  มีทอง   การเลี้ยงไก่พื้นเมือง  703
 17  35448  ม. 1/14  17  เด็กชายสองเมือง  อิ้วชุมแสง   ศิลปะสื่อผสม 1  201
 18  35449  ม. 1/14  18  เด็กหญิงจันทรรัตน์  หงษา   การเพาะเลี้ยงเห็ด  ศูนย์เกษตร
 19  35450  ม. 1/14  19  เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เนาวบุตร   ศิลปะสื่อผสม 1  201
 20  35451  ม. 1/14  20  เด็กหญิงณัฐกฤตา  จบสัญจร   ศิลปะสื่อผสม 1  201
 21  35452  ม. 1/14  21  เด็กหญิงณัฐนันท์  วงศ์เกียรติขจร   ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย  ห้องคหกรรม
 22  35453  ม. 1/14  22  เด็กหญิงตุลยดา  นาราช   กีตาร์เบื้องต้น  ห้องดนตรี
 23  35454  ม. 1/14  23  เด็กหญิงนลินรัตน์  จอมเกราะ   ศิลปะสื่อผสม 1  201
 24  35455  ม. 1/14  24  เด็กหญิงเนตรนภา  จีนชาติ   ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย  ห้องคหกรรม
 25  35456  ม. 1/14  25  เด็กหญิงบุญวาสนา  โยงรัมย์   ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย  ห้องคหกรรม
 26  35458  ม. 1/14  26  เด็กหญิงพิมจัน  จิตตริยพงศ์   การเพาะเลี้ยงเห็ด  ศูนย์เกษตร
 27  35459  ม. 1/14  27  เด็กหญิงพิมพ์ตมิสา  วิโสรัมย์   ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย  ห้องคหกรรม
 28  35460  ม. 1/14  28  เด็กหญิงภารดี  กมลชัย   เรียนรู้ธุรกิจออนไลน์  701
 29  35461  ม. 1/14  29  เด็กหญิงภาวนา  ศรีผักแว่น   กีตาร์เบื้องต้น  ห้องดนตรี
 30  35462  ม. 1/14  30  เด็กหญิงวรณัน  อ้วนทรัพย์   การเขียนแบบเบื้องต้น  อุตสาหกรรม1
 31  35463  ม. 1/14  31  เด็กหญิงวราภรณ์  ลือเลื่อง   การเพาะเลี้ยงเห็ด  ศูนย์เกษตร
 32  35464  ม. 1/14  32  เด็กหญิงวิมลศิริ  วงศ์ไธสง   กีตาร์เบื้องต้น  ห้องดนตรี
 33  35465  ม. 1/14  33  เด็กหญิงสุธาสินี  โสกูล   กีตาร์เบื้องต้น  ห้องดนตรี
 34  35466  ม. 1/14  34  เด็กหญิงสุมิตรา  เนริกุล   ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย  ห้องคหกรรม
 35  35467  ม. 1/14  35  เด็กหญิงหทัยทิพย์  เพียสุระ   ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย  ห้องคหกรรม
 36  35468  ม. 1/14  36  เด็กหญิงอนงค์นาถ  พรมศักดิ์   ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย  ห้องคหกรรม
 37  35469  ม. 1/14  37  เด็กหญิงอภิชญา  อุทัยมา   กีตาร์เบื้องต้น  ห้องดนตรี
 38  35470  ม. 1/14  38  เด็กหญิงอรอนงค์  ครุภัณฑ์   ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย  ห้องคหกรรม
 39  35471  ม. 1/14  39  เด็กหญิงอรุโณทัย  มลิซ้อน   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621