Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2565

รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
วิชาเลือกเสรี
ห้องเรียน
สถานะ
 1  34478  ม. 2/5  1  เด็กชายกฤตเมธ  กลางราช   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 2  34479  ม. 2/5  2  เด็กชายชลสิทธิ์  เสนาราษฎร์   การทำปุ๋ยหมัก  ศูนย์เกษตร
 3  34480  ม. 2/5  3  เด็กชายณัฎฐกิตติ์  พชสิทธิ์   การทำปุ๋ยหมัก  ศูนย์เกษตร
 4  34481  ม. 2/5  4  เด็กชายตะวันฉาย  อินทร์ทอง   งานช่างผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่  อุตสาหกรรม1
 5  34482  ม. 2/5  5  เด็กชายธนโชติ  เฉลิมศิลป์   กีตาร์ปฏิบัติ 1  ห้องดนตรี
 6  34483  ม. 2/5  6  เด็กชายธนพนธ์  กรรโณ   ภาษาจีนสื่อสาร  641
 7  34484  ม. 2/5  7  เด็กชายธีรพงษ์  สิงห์​งอย   ช่างซ่อมเครื่องในไฟฟ้าในบ้าน  อุตสาหกรรม2
 8  34485  ม. 2/5  8  เด็กชายพสุธา  บัวแก้ว   กีตาร์ปฏิบัติ 1  ห้องดนตรี
 9  34486  ม. 2/5  9  เด็กชายพิษณุพงษ์  ศรีทอง   การเขียนเว็บเพจด้วย HTML  427
 10  34487  ม. 2/5  10  เด็กชายพีรพล  รุ่งพิรุณ   ช่างร้อยมาลัย  702
 11  34488  ม. 2/5  11  เด็กชายพีรภาส  น้อยโลมา   ออกแบบ 2  203
 12  34489  ม. 2/5  12  เด็กชายภัทรพล  พิมพล   ช่างซ่อมเครื่องในไฟฟ้าในบ้าน  อุตสาหกรรม2
 13  34490  ม. 2/5  13  เด็กชายภูตะวัน  มูลศรี   งานช่างผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่  อุตสาหกรรม1
 14  34491  ม. 2/5  14  เด็กชายรัฐภูมิ  เฉื่อยฉ่ำ   ช่างร้อยมาลัย  702
 15  34492  ม. 2/5  15  เด็กชายฤทธิเกียรติ  คำงาม   ช่างซ่อมเครื่องในไฟฟ้าในบ้าน  อุตสาหกรรม2
 16  34493  ม. 2/5  16  เด็กชายวรวิทย์  ขอพันธ์กลาง   งานช่างผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่  อุตสาหกรรม1
 17  34494  ม. 2/5  17  เด็กชายวิสุทธิกร  เอี่ยมสำอางค์   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 18  34495  ม. 2/5  18  เด็กชายศรัณยพงศ์  ประสงค์   การทำปุ๋ยหมัก  ศูนย์เกษตร
 19  34497  ม. 2/5  19  เด็กชายสรวงศ์  เดชพร   การเขียนเว็บเพจด้วย HTML  427
 20  35660  ม. 2/5  20  เด็กชายณัชนันท์  วัชพืช   กีตาร์ปฏิบัติ 1  ห้องดนตรี
 21  34498  ม. 2/5  21  เด็กหญิงกุสุมา  ชูชาติเชื้อ   โครงงานวิทยาศาสตร์  533
 22  34499  ม. 2/5  22  เด็กหญิงจิรภิญญา  สุดหอม   โครงงานวิทยาศาสตร์  533
 23  34500  ม. 2/5  23  เด็กหญิงณิชานันท์  แข่งขัน   การทำปุ๋ยหมัก  ศูนย์เกษตร
 24  34501  ม. 2/5  24  เด็กหญิงทิวาภรณ์  บุดดีเคน   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 25  34503  ม. 2/5  25  เด็กหญิงประกายมาศ  ทรงมณี   ดนตรีสากล 4  612
 26  34504  ม. 2/5  26  เด็กหญิงพลอยวิไลวรรณ์  บ่อไทย   โครงงานวิทยาศาสตร์  533
 27  34505  ม. 2/5  27  เด็กหญิงภัสรดา  จันทร์ทอง   การทำปุ๋ยหมัก  ศูนย์เกษตร
 28  34506  ม. 2/5  28  เด็กหญิงรวิกานติ์  บุญเขื่อง   ดนตรีสากล 4  612
 29  34507  ม. 2/5  29  เด็กหญิงวนัชพร  เบ้าโนนทอง   ช่างร้อยมาลัย  702
 30  34508  ม. 2/5  30  เด็กหญิงวรกาญจน์  เรืองปะคำ   ภาษาจีนสื่อสาร  641
 31  34509  ม. 2/5  31  เด็กหญิงวรนุช  ภักดีนรินทร์   การแสดงระบำรำเต้น  217
 32  34510  ม. 2/5  32  เด็กหญิงวรัญญา  มาปัด   การทำปุ๋ยหมัก  ศูนย์เกษตร
 33  34511  ม. 2/5  33  เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสนสุข   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 34  34512  ม. 2/5  34  เด็กหญิงวานิสา  อาจบุรายณ์   ภาษาจีนสื่อสาร  641
 35  34513  ม. 2/5  35  เด็กหญิงศิริยาภรณ์  ลาภเจริญ   การทำปุ๋ยหมัก  ศูนย์เกษตร
 36  34514  ม. 2/5  36  เด็กหญิงสุพรรษา  หาญสุวรรณ   ช่างร้อยมาลัย  702
 37  34515  ม. 2/5  37  เด็กหญิงสุภาวดี  สงค์นางรอง   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 38  34516  ม. 2/5  38  เด็กหญิงอชิรญา  มีกระใจ   ดนตรีสากล 4  612
 39  34517  ม. 2/5  39  เด็กหญิงอณัชชา  เมืองสันเทียะ   การทำปุ๋ยหมัก  ศูนย์เกษตร
 40  35667  ม. 2/5  40  เด็กหญิงวรวรรณ  แพ่งสุวรรณ์   การเขียนเว็บเพจด้วย HTML  427