Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี รายห้อง
รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2565

รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

#
เลขประจำตัว
ระดับชั้น
เลขที่
ชื่อ-สกุลนักเรียน
วิชาเลือกเสรี
ห้องเรียน
สถานะ
 1  35206  ม. 1/8  1  เด็กชายกฤตเมธ  เพ็ชร   การเขียนภาพไอโซเมติก  อุตสาหกรรม2
 2  35207  ม. 1/8  2  เด็กชายกิตติรัตน์  บุญรอด   ทักษะฯทางวิทยาศาสตร์ 2  533
 3  35208  ม. 1/8  3  เด็กชายคมกริช  พจน์สิทธิ์   การเขียนภาพไอโซเมติก  อุตสาหกรรม2
 4  35209  ม. 1/8  4  เด็กชายดนัยณัฐ  โสมโสภา   กีตาร์เบื้องต้น  ห้องดนตรี
 5  35210  ม. 1/8  5  เด็กชายทฤษฎี  นามโสภา   กีตาร์เบื้องต้น  ห้องดนตรี
 6  35211  ม. 1/8  6  เด็กชายธนกร  คึ่มสูง   การเขียนแบบเบื้องต้น  อุตสาหกรรม1
 7  35212  ม. 1/8  7  เด็กชายธนวัฒน์  หาญสุวรรณ์   ทักษะฯทางวิทยาศาสตร์ 2  533
 8  35213  ม. 1/8  8  เด็กชายนพเก้า  เอ็นมาก   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 9  35214  ม. 1/8  9  เด็กชายนพนนท์  พวงพันธ์   ดนตรีไทย 2  228
 10  35215  ม. 1/8  10  เด็กชายนิติภูมิ  พรมนิล   ดนตรีไทย 2  228
 11  35216  ม. 1/8  11  เด็กชายปัจกาญจน์  ศรีวรขันธุ์   การเขียนภาพไอโซเมติก  อุตสาหกรรม2
 12  35217  ม. 1/8  12  เด็กชายพฤกษ์ษา  พรหมเสนา   การเขียนภาพไอโซเมติก  อุตสาหกรรม2
 13  35218  ม. 1/8  13  เด็กชายพัฒซุฎินทร์  เอี่ยมทอง   ทักษะฯทางวิทยาศาสตร์ 2  533
 14  35219  ม. 1/8  14  เด็กชายภูวดินทร์  แก่นกล้า   << ยังไม่ลงทะเบียน >>  
 15  35220  ม. 1/8  15  เด็กชายภูวนาท  จันลคล   ดนตรีไทย 2  228
 16  35221  ม. 1/8  16  เด็กชายรัชชานนท์  ชัยศรี   ทักษะฯทางวิทยาศาสตร์ 2  533
 17  35222  ม. 1/8  17  เด็กชายวุฒิศักดิ์  สนสะอาง   การเขียนภาพไอโซเมติก  อุตสาหกรรม2
 18  35223  ม. 1/8  18  เด็กชายศดานันท์  ติตะ   การเขียนภาพไอโซเมติก  อุตสาหกรรม2
 19  35224  ม. 1/8  19  เด็กชายศรัณย์  จันทร์หอม   ออกแบบ 1  203
 20  35225  ม. 1/8  20  เด็กชายศักรินทร์  หลาบนอก   ทักษะฯทางวิทยาศาสตร์ 2  533
 21  35226  ม. 1/8  21  เด็กชายสิรายุ  ทวีพูน   กีตาร์เบื้องต้น  ห้องดนตรี
 22  35227  ม. 1/8  22  เด็กชายอภินันท์  อภิวัฒนโชติ   การ์ตูนสั้น (Comic strip)  422
 23  35228  ม. 1/8  23  เด็กหญิงเขมิกา  ถาวรนิติภาพ   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 24  35229  ม. 1/8  24  เด็กหญิงจินดารัตน์  สีดา   ศิลปะสื่อผสม 1  201
 25  35230  ม. 1/8  25  เด็กหญิงธนภรณ์  พันธ์ถวิล   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 26  35231  ม. 1/8  26  เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สาละ   ศิลปะสื่อผสม 1  201
 27  35232  ม. 1/8  27  เด็กหญิงปณาลี  วงศ์เพชร   ดนตรีไทย 2  228
 28  35233  ม. 1/8  28  เด็กหญิงปราณปรียา  เทียรทอง   ดนตรีไทย 2  228
 29  35234  ม. 1/8  29  เด็กหญิงปาริฉัตร  สรหงษ์   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร  621
 30  35235  ม. 1/8  30  เด็กหญิงพัชราภรณ์  เเก้วศรีสุข   ทักษะฯทางวิทยาศาสตร์ 2  533
 31  35236  ม. 1/8  31  เด็กหญิงมานิตา  จันทร์เจ้า   ทักษะฯทางวิทยาศาสตร์ 2  533
 32  35237  ม. 1/8  32  เด็กหญิงลลิดา  โพธิทัก   ท้องถิ่นของเรา 2  ศูนย์สื่อ
 33  35238  ม. 1/8  33  เด็กหญิงลัดดาวรรณ  ชูคงคา   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 34  35239  ม. 1/8  34  เด็กหญิงวิกานดา  ดุจจานุทัศน์   ทักษะฯทางวิทยาศาสตร์ 2  533
 35  35240  ม. 1/8  35  เด็กหญิงสรวีย์  สิงห์วงศ์   ทักษะฯทางวิทยาศาสตร์ 2  533
 36  35242  ม. 1/8  36  เด็กหญิงสุรติกานต์  ธรรมสูตร   ศิลปะสื่อผสม 1  201
 37  35243  ม. 1/8  37  เด็กหญิงสุวนันท์  ขยายวงค์   ภาษาเขมรสื่อสาร  631
 38  35244  ม. 1/8  38  เด็กหญิงอภิชญา  วิเสโส   ท้องถิ่นของเรา 2  ศูนย์สื่อ
 39  35245  ม. 1/8  39  เด็กหญิงอมรสิริ  ชุลบุตร   การ์ตูนสั้น (Comic strip)  422