Report Online.

รายงานนักเรียนลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี
รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2564

รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ลงทะเบียนแล้ว คงเหลือ Progress %  
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 40 39 1
97.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8 40 40 0
100.00%
 รวม  320  319  1      


รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ลงทะเบียนแล้ว คงเหลือ Progress %  
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 40 39 1
97.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 40 40 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6 40 31 9
77.50%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 39 37 2
94.87%
มัธยมศึกษาปีที่ 2/8 39 35 4
89.74%
 รวม  317  301  16      


รายงานผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ลงทะเบียนแล้ว คงเหลือ Progress %  
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5 39 38 1
97.44%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 38 36 2
94.74%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 39 39 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 39 38 1
97.44%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11 37 37 0
100.00%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/12 36 33 3
91.67%
มัธยมศึกษาปีที่ 3/13 34 26 8
76.47%
 รวม  418  403  15